Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Дисциплинарен порив в Агенцията по вписвания

Странно съобщение за одобрена от изпълнителния директор на Агенцията по вписвания Габриела Козарева инструкция  загатва за прилагани в поделенията й незаконосъобразни практики. От написаното в сайта на агенцията става ясно, че Козарева е издала заповедта за утвърждаване на инструкцията в средата на февруари, след като с нея е запозната и  правосъдният министър Цецка Цачева. Посочено е, че "заповедта урежда осъществяване на дейността на длъжностните лица  по регистрация и по своята същност е резюме на законови и подзаконови актове, регламентиращи дейността на служителите в агенцията, а именно - Кодекса на труда, Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Устройствения правилник на агенцията и др." 

"Правилата в заповедта акцентират на задълженията на длъжностните лица по регистрация да прилагат стриктно закона, като не превишават правомощията си по закон  чрез прилагане на разширителното тълкуване. Въвеждането на тези правила към служителите на агенцията е само част от пакет от мерки, които целят гарантиране на сигурността на гражданския и търговския оборот на държавата. В тази посока - с решение на Министерски съвет от 2018 г., е приет Устройствен правилник на Агенцията. Текстовете му вменяват нови задължения на агенцията - осъществяване на административно-наказателна и дейност по анализ и методология, насочени към проследяване на стриктното изпълнение на задълженията на служителите на Агенцията", пише в съобщението.

Следва изрично признание, че срещу прилагането на тези закони има сериозно недоволство. "В Агенцията по вписвания са получени многобройни препоръки и искания на граждани, представители на гилдията на съдиите, работодателски организации, водещи адвокатски кантори, камара на частни съдебни изпълнителни, нотариална камара и др. за въвеждане на единни правила при произнасяне на длъжностните лица в Агенция по вписванията. От създаването на регистъра има множество сигнали и заведени дела срещу Агенцията за противоречива практика при произнасяне на длъжностните лица  по регистрация при идентични казуси. През 2015 г. Инспекторатът на Министерския съвет излиза с предписание за "засилване на контрола от страна на директор на дирекция  "Длъжностни лица по регистрация", което да доведе до спад на отменените като незаконосъобразни откази от страна на съда."

В добавка е приложено уверение на Габриела Козарева, че сигурността на гражданския и търговски оборот е приоритет на ръководената от нея служба: "Нямам колебания, че правилата за работа на служителите на агенцията трябва да следват стриктно закона. Именно това въвежда тази заповед. Държа тя да стане достояние на всеки гражданин или търговец, тъй като пази основно техните интереси." И понеже от агенцията не са намерили смелост да изложат конкретика за слабостите, в които са упреквани, те може да бъдат изведени по аргумента на противното от текста на одобрената "Инструкция за осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрацията".   

На първо място, става ясно онова, в което едва ли някой се съмнява - че се назначават хора по втория начин въз основа на всевъзможни обвързаности. Напомнено е, че законовите изисквания към длъжностните лица по регистрацията са назначаване с конкурс, завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж, не по-малко от три години. И още - че тези служители получават основно трудово възнаграждение като на съдебните администратори в окръжните съдилища и нямат право да работят по друго трудово правоотношение освен като преподаватели във висши училища.

Изброяването на азбучни истини от закона, влезли в сила преди повече от десетилетие, продължава с обстоятелствата, които длъжностните лица по регистрацията са длъжни да проверят при вписване и заличаване на вписване. Следват абсурдни указания, че в цялата си дейност служителите са длъжни да спазват законовите и подзаконовите разпоредби, както и издадените въз основа на тях вътрешни служебни актове. Напомнено е, че при осъществяване на дейността си не трябва да превишават правомощията си по закон, че "са длъжни да спазват настоящата инструкция, вътрешните правила, методическите указания, Етичния кодекс, както и действащото българско законодателство".

Абсурдната инструкция продължава с напомняне, че трябва да се спазват стриктно работното време, както и установеният за длъжността ненормиран работен ден, включително и при възложено допълнително обработване на заявления и изпълнение на други задачи извън установеното работно време. Следва подробно изброяване на нормите за разпределение и обработка на минимален брой заявления - с подтекста, че той явно не бива достиган. Затова длъжностните лица по регистрация ще трябва да представят вече всеки месец  отчети за обработените заявления и допълнително възложените им евентуално задачи.

"Обработването на по-малък брой заявления, без на съответното длъжностно лице да са възложени допълнителни задачи и в случай на липса на технически проблеми, може да бъде прието за неизпълнение на трудовите задължения. Обработването на по-голям брой заявления, включително и извършването на допълнително възложени задачи, може да бъде взето предвид при определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. При преценката ще се вземат предвид отменените от съда брой откази на съответното длъжностно лице по регистрацията, както и допуснатите грешки и непълноти", пише още в инструкцията. 

Размахването на пръст приключва с разпоредби, които подсказват, че чашата е преляла и някои ще операт пешкира. Инструкцията влиза в сила незабавно, като служителите са задължени да представят отчет и за оставащите след утвърждаването й от Козарева дни до края на февруари - с уточнението, че при преценка  броят на обработените заявления ще бъде намален реципрочно на оставащите работни дни до края на месеца. Направен е компромис само за служителите с по-малко от три месеца действително отработено време, но след изтичането на този срок инструкцията влиза в сила за съответното длъжностно лице по регистрацията незабавно, за което същото се счита за уведомено. 

Остава въпросът що за ръководства е имала досега Агенцията по вписвания, че тепърва да се припомня задължителната за служителите й сила на закона. Само преди няколко месеца гърмеше скандалът с раздадените малко след срива на Търговския регистър бонуси на служителите му в размер на 600 000 лева. Тогава Цецка Цачева обобщи случая така: "Действително между законност и морал има разлика." Сега ситуацията, изглежда, търпи развитие до поредния напън дефицитът на морал да бъде компенсиран със спазване на закона.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във