Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Агенцията за СРС получи още 3 млн. лева

До края на 2018 г. бюджетът на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) се увеличава с допълнителните 3 100 000 лв.ва, реши правителството на заседанието си в сряда (3 октомври). Актуализацията на бюджета на ДАТО е за максимален размер на разходите за 2018 година. Според правителството допълнителните средства за необходими за иновации в агенцията. "Планирането, прогнозирането и изпълнението на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи в Държавна агенция "Технически операции" отразяват спецификата на дейността на агенцията при изпълнение на задачата по чл.19а, ал.1 от Закона за специалните разузнавателни средства, обусловена от бързо променяща се оперативна среда и бързо развиващата се среда на информационните и комуникационните технологии. Това налага отделяне на значителни ресурси за иновации, които са насочени към повишаване на технологичния и техническия капацитет на агенцията за изпълнение на законово регламентираните й цели", пише в мотивите към увеличения бюджет на агенцията.

Кабинетът очаква с допълнителните 3.1 млн. лв.  ДАТО да постигне ефективни резултати в изпълнение на приоритетите на агенцията, които идват от Закона за специалните разузнавателни средства.

Както е известно, бюджетът на ДАТО за 2018 г. беше увеличен с близо 77 000 лв. в сравнение с предишната 2017 година. Агенцията, която се занимава с прилагането на специални разузнавателни средства, вложи в портфейла си 48.4 млн. лева.  Според отчета й за изпълнението на програмния бюджет за полугодието на 2018 г. -  в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси по бюджета на ДАТО за този период, са извършени вътрешни компенсирани промени. Средствата, разходвани по политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред  са отчетени като ведомствени. Те са за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания и задължителни осигурителни вноски, издръжка и други текущи разходи, платени данъци, такси и административни санкции и капиталови разходи. Според отчета извършените разходи по бюджета на ДАТО към полугодието на 2018 г. са в размер на 21 776 470 лева. Изразходваните пари са в рамките на утвърдените бюджетни разходи и представляват 44.94 на сто спрямо уточнения годишен план на разходите по бюджета на агенцията.

Харчовете на ДАТО са съобразени със стратегическата цел "Ефективно подпомагане на дейностите, свързани със защита на националната сигурност и наказателния процес” и оперативните цели на агенцията, се посочва в отчета. Това са "Осигуряване и прилагане на СРС за разкриване и документиране на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност" и "Изграждане и развитие на автоматизирани информационни системи и мрежи за създаване, обработване и съхраняване на класифицирана информация, свързана с осигуряване и прилагане на СРС".

За заплати на персонала през първите шест месеца на 2018 г. ДАТО е похарчило 20 216 300 лв., което е 50,07 на сто от уточнения план в размер на 40 380 000 лева. За "Издръжка и други текущи разходи" уточненият план е в размер на   3 886 000 лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 1 359.7 хил. лв., или 34.97 % спрямо годишния план.

За данъци, такси и административни санкции уточненият план е в размер на 135 000 лв., като отчетените разходи са 125.700 лева, или 93.09 % спрямо годишния план. Уточненият план на капиталовите разходи на агенцията е в размер на 4 051 000 лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 74 800 лв., вследствие на което процентът на изпълнение е 1.85 спрямо годишния план.

От данните в отчета става ясно, че най-висок е относителният дял на разходите за персонал - 92.84 % към общия размер на разходите. "Бюджетните разходи към полугодието на 2018 г. са извършени съобразно нормативната уредба и в съответствие с необходимостта и целесъобразността за осъществяване на дейността на ДАТО при спазване на изискванията за приоритетното им извършване. Преди извършване на всички разходи са спазени организационни процедури с оглед осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и действията, свързани с целесъобразното разходване на бюджетните средства. С така направените разходи са създадени условия за нормална и ефективна работа на агенцията", се казва още в отчета за полугодието. Решението на кабинета да отпусне допълнителни 3 млн. лв. обаче показва, че такива условия през второто полугодие не са били налице, особено при липсата на средства за иновации...

Facebook logo
Бъдете с нас и във