Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДАНС с черен списък на 58 бойци джихадисти

S 250 d1358213 0ca7 443e 9595 4fc117fe96f3

Запазва се високото ниво на терористичната заплаха в световен план, като в най-голяма степен тя продължава да е свързана с активността на "Ислямска държава" - това е един от изводите в отчета на Държавна агенция "Национална сигурност" за дейността си през 2017 година. Според агентите активната екстремистка пропаганда има своето пряко проявление върху заплахата за Европа. Анализът сочи, че атаките в европейските държави се извършват основно от саморадикализирани лица, които не са пребивавали в конфликтни региони и нямат конкретни връзки с екстремистки структури или с предишна терористична активност.

От друга страна, дейността на терористичните организации и пропагандата им продължават да оказват радикализиращо влияние върху уязвими общности в някои държави на Балканите. Значим рисков фактор остава и големият брой чуждестранни бойци от полуострова и вероятността за завръщане на част от тях.

През 2017 г. в агенцията не е получавана информация за подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, за подготвяно нападение срещу български граждани и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия. Независимо от това намиращите се у нас обекти на други държави и български граждани и обекти в чужбина продължават да са сред възможните цели на евентуална терористична атака.

ДАНС самостоятелно и във взаимодействие с другите служби за сигурност и обществен ред в страната, както и със съюзнически  служби, предприема мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите, се казва в отчета за дейността на агенцията. ДАНС извършва действия за получаване на изпреварваща информация, проверява се всеки сигнал, съдържащ признаци за терористична дейност. Осъществява се контрол върху рискови категории лица, организации и групи, симпатизиращи на терористични и екстремистки структури. Активно се работи за долавяне на индикации за проповядване и налагане на радикални идеи. Съвместно с други държавни структури се предприемат мерки за недопускане на пребиваването на чужди граждани, развиващи рискова дейност сред определени общности у нас.

Продължава използването на разработената и въведена в ДАНС система от индикатори за идентификация на пътуващи чуждестранни бойци, като се предприемат своевременни действия по всеки случай. В тази връзка се подсигуряват инфраструктурни обекти, представителства на международни организации, сгради на дипломатически и консулски представителства, места с висока концентрация на хора и други обекти, определени като рискови.

Чрез Националния контратерористичен център  агенцията осъществява сътрудничество и непрекъснат обмен на информация в режим 24/7 с компетентните държавни структури и със службите, ангажирани с противодействието на тероризма във всички държави от ЕС и НАТО. Центърът предоставя своевременна информация, необходима за вземането на бързи и координирани решения за действия спрямо лица, групи и организации, съпричастни в терористична дейност.

Обмен на информация се осъществява и в многостранен формат чрез участие в заседанията на Работна група "Тероризъм" на Съвета на ЕС, форуми на службите за разузнаване и сигурност и чрез създадената по инициатива на ЕВРОПОЛ мрежа за обмен на информация за пътуващи терористи (фокусна точка FP Travelers). През април 2016 г. Федералното бюро за разследване (ФБР) и Европол подписаха споразумение за обща борба срещу чуждестранни терористични бойци. Споразумението, подписано от заместник-директора на ФБР Андрю Маккейб и заместник-директора по операциите на Европол Уил ван Гемърт, дава възможност на бюрото да се присъедини към фокусен център Travelers Европол. Центърът представлява звено от анализатори и експерти, което координира разследвания на държавите членки на ЕС за чуждестранните терористични бойци. В отговор на обединените усилия на ФБР и Европол количеството данни за джихадисти в рамките на FP Travelers нарасна значително. "Европол помага за  ефективен международен отговор на терористичната заплаха, пред която сме изправени. ФБР е много важен партньор в тази глобална борба срещу тероризма. Чрез споделянето на информация на многостранно ниво ние вярваме, че ще станем по-ефективни при разследванията на терористите-джихадисти", заяви при подписването на споразумението Андрю Маккейб, заместник-директор на ФБР.

След активен обмен на информация с партньорите от САЩ и ЕС за предполагаеми участници в "Ислямска държава"  със заповед на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки "отнемане право на пребиваване", "експулсиране" и "забрана за влизане в Република България" на 31 лица, съпричастни към терористична дейност. В информационния масив на нежеланите чужденци в България като пътуващи чуждестранни бойци са включени общо 58 лица, сочи анализът на ДАНС.

Наред с противодействието на международния тероризъм  агенцията извършва и наблюдение на финансовите потоци, които подхранват терористична дейност. При наличие на индикации, че определени операции биха могли да са свързани с финансиране на тероризъм, информацията се обработва приоритетно от компетентните звена на ДАНС.

Агенцията работи активно за повишаване на осведомеността на обществото и изграждане на експертиза по въпросите на радикализацията и тероризма. Според доклада през 2017 г. е предложен и одобрен за изпълнение през следващите години проект по фонд "Вътрешна сигурност". В неговите рамки агенти провеждат обучение на директори, учители, педагогически съветници и психолози за разпознаване прояви на радикализация и методи на превенция на тероризма по Национална програма "Квалификация" - 2017 г., на Министерство на образованието и науката.

Агенцията подпомага с експерти и организираното от Военна академия "Георги С. Раковски" обучение на служители от общински и областни администрации, стратегически обекти от сферата на енергетиката и банковия  сектор за противодействие на екстремизма и радикализацията.

В активите на ДАНС е и официално откритото на 8 декември 2017 г. Национално звено за получаване и обработка на резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух (PNR). То е позиционирано в агенцията и е оборудвано с финансовата подкрепа на ЕС в рамките на инициативите за прилагане на Директива (ЕС) 2016/861 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и други тежки престъпления. С откриване на тази структура в агенцията  България се нарежда сред първите четири страни членки на ЕС с изградено и функциониращо PNR звено, се посочва в отчета на ДАНС.

Агенцията активно работи и за противодействие на заплахите за финансово-кредитната система. При изпълнение на законовите си правомощия в тази област ДАНС осъществява постоянно сътрудничество с надзорните органи, както и с ръководствата на отделните дружества. По информация на ДАНС и при съвместна операция с МВР под ръководството на прокуратурата е пресечена дейността на организирана престъпна група, осъществяваща застрахователни измами в особено големи размери (около 1 млн. лв.) на територията на цялата страна.

В резултат от работата по инициирана и възложена на ДАНС проверка за съмнителни банкови трансфери от чуждестранен търговец към българско дружество е наложен запор на над 4 млн. евро. Прокуратурата е сезирана и за осъществявана от клон на чуждестранно юридическо лице у нас неправомерна дейност, изразяваща се в измама на около 8000 клиенти, основно чужди граждани. Образувана е прокурорска проверка по подадени от ДАНС данни за лице, осъществяващо нерегламентирана инвестиционна дейност.

След сезиране от ДАНС на Комисията за финансов надзор относно български дружества, развиващи на територията на страната нерегламентирана дейност, представяйки се за лицензирани инвестиционни посредници, спрямо нарушителите са предприети административно-наказателни мерки. Допълнително през 2017 г. продължават възложени на органите на ДАНС в предходен период дейности по наказателни производства и прокурорски проверки, свързани със злоупотреби във финансово-кредитната система.

В процеса на противодействие и превенция на престъпления с негативен ефект върху приходната част на бюджета ДАНС осъществява активно и регулярно взаимодействие и обмен на информация с международни структури, съюзнически служби на страни членки на ЕС и компетентните държавни органи (МВР, прокуратурата, НАП, Агенция „Митници”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и др.). За изпълнение на тези функции в Агенцията се прилага комплекс от мерки за оперативно обезпечаване на действия и/или практики, генериращи преки финансови щети за бюджета при търговия със стоки с висок фискален риск.

По предварителна оценка чрез схемите за данъчни измами, пресечени от ДАНС през 2017 г., са били нанесени щети на държавния бюджет за над 33 млн. лв., а предвид дългосрочния характер на пресечената престъпна дейност размерът на предотвратената щета е неколкократно по-голям.

След сигнали на ДАНС за данъчни измами през 2017 г. са образувани десет наказателни производства и две прокурорски проверки. Допълнително са извършени дейности по компетентност по още над 80 наказателни производства и прокурорски проверки, се казва в доклада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във