Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕК ни ошамари за търговията с българско гражданство

Доклад на Еврокомисията, представен в сряда (23 януари) в Брюксел, направи на пух и прах политиката на България в областта на  предоставяне на гражданство. Появата на анализа се предхождаше от медийни публикации в ЕС, разкриващи корупционни схеми в процедурата по придобиване на български паспорти от чужденци, най-вече от Македония Косово, Сърбия и Молдова.

Австрийският вестник "Ди Пресе" припомни например, че през 2018 г. България беше разтърсена от скандал за търговия с паспорти. "Проверена ще бъде автентичността на близо 40 000 български паспорти, издадени през последните пет години на лица, предимно от Македония. Предполага се, че става дума за продължила с години корупционна практика. Този скандал в България показва нагледно колко безпомощен е Брюксел, когато трябва да се преследват измами и корупция, както в случая с продажбите на българско гражданство", написа "Ди Пресе".

Тази публикация беше последвана от доклада, в който за първи път ЕК прави обстоен анализ на схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави - членки на ЕС. В него се посочват рисковете, свързани с такива  схеми,  и се очертават мерки по отношение на тях. Липсата на прозрачност в процедурите и на сътрудничество между държавите членки допълнително засилват тези рискове, се казва в доклада.

Държавите членки трябва винаги да зачитат и да прилагат напълно съществуващите принципи на контрол и баланс, като това важи изцяло и за националните схеми за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции, предупреди в сряда (23 януари) комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос. А комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова посочи, че хората, които придобиват гражданство на ЕС, трябва да имат действителна връзка със съответната държава членка. "Искаме по-голяма прозрачност относно начина, по който се дава гражданство, както и по-тясно сътрудничество между държавите членки. В ЕС не трябва да има слабо звено, което позволява на кандидатите да се "оглеждат" за най-благоприятната схема", заяви тя.

В доклада се визира конкретно България, която заедно с Кипър и Малта  прилага схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции или придобиване на т.нар. златни паспорти. Придобиването им се извършва в условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави членки няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство, се посочва в доклада.

На практика тези схеми са способ за придобиване на гражданство от  ЕС - заедно с всички права и привилегии, произтичащи от него, категорични са еврокомисарите. Според ЕК проверките, извършвани по време на процедурите, не са достатъчно надеждни и централизираните информационни системи на ЕС - като Шенгенската информационна система (ШИС), не се използват систематично, както би следвало. Практиките в тези три държави членки предизвикват съмнения, че правилата на ЕС за борба с прането на пари също се заобикалят, като в схемите не се прилагат т.нар. комплексни проверки на кандидатите за гражданство.

Еврокомисията посочва, че досегашната практика за издаване на "златни паспорти" в България Кипър и Малта допуска възможност за избягване на данъци. Необходими са мониторинг и докладване, за да се гарантира, че физическите лица не се възползват от тези схеми поради предимствата, произтичащи от привилегировани данъчни правила, се казва в доклада. Авторите му също така са констатирали липсата на ясна информация за начина, по който схемите се управляват, включително и относно броя на получените заявления, одобрените или отхвърлените заявления, както и произхода на кандидатите. Освен това държавите членки не обменят информация относно кандидатите за такива схеми, нито се информират взаимно за отхвърлените кандидати, е изводът в доклада.

Процедурите по придобиване на т.нар. златни визи (предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции), макар и различни от схемите за предоставяне на гражданство, излагат на също толкова сериозни рискове сигурността на държавите членки и на ЕС като цяло. "Валидното разрешение дава право на пребиваване на гражданин на трета държава в съответната държава членка, но също така и право да пътува свободно в Шенгенското пространство. Въпреки че законодателството на ЕС урежда условията за влизане на определени категории граждани на трети държави, издаването на разрешения за пребиваване на инвеститори понастоящем не е регулирано на равнището на ЕС и остава национална компетентност. Сега  20 държави членки прилагат такива схеми: България, Чешка република, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Обединено кралство", пише в анализа на ЕК. Има пропуски в проверките по сигурността, се казва още там. Според европейското законодателство съществуват определени задължения по отношение на сигурността, които трябва да бъдат взети предвид преди издаването на виза или разрешение за пребиваване на чуждестранни инвеститори. Констатирано е също, че не се спазва изискването за физическо пребиваване, липсват прозрачност и надзор на схемите за "златни визи", по-специално по отношение на мониторинга и липсата на статистически данни за броя на тези, които получават разрешение за пребиваване.

В доклада се посочва още, че ЕК ще продължи да наблюдава тази област. Констатираните пропуски в процедурите обаче очевидно обричат на провал усилията ни за прием в Шенген. Едва ли някога ще се озовем там, ако не изпълним например искането на ЕК да гарантираме, че при процедурите за гражданство ще извършваме системно всички задължителни гранични проверки и проверки за сигурност и ще спазваме стриктно изискванията на Директивата за дългосрочно пребиваване и Директивата за събиране на семейството на ЕС. Еврокомисарите искат също така и гаранции, че сумите, изплатени от кандидатите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, се подлагат на проверка според правилата на ЕС за борба с изпирането на пари. Същото се отнася и до стриктното използване на правните инструменти на ЕС,  когато говорим за  възможностите за избягване на данъчно облагане.

От доклада става ясно, че всъщност ни предстои още един мониторинг - освен онзи по Споразумението за сътрудничество и проверка. Комисията ще наблюдава стъпките, предприети от държавите членки за преодоляване на проблемите с прозрачността и управлението при прилагането на тези схеми, се посочва в анализа. За тази цел ще бъде създадена група от експерти на държавите членки за подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите. Задача на експертната група е да изработи система за система за обмен на информация и консултации относно броя на получените заявления, държавите на произход и броя на одобрените/отхвърлените от държавите членки заявления за гражданство и разрешение за пребиваване на лица въз основа на инвестиции. До края на 2019 г. трябва да се изработят общ набор от проверки за сигурност при схемите за гражданство срещу инвестиции, включително и специфични процедури за управление на риска. Освен това ЕК ще наблюдава схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции в страните кандидатки за ЕС и потенциални кандидатки в рамките на процеса на присъединяване към ЕС. Тя също така ще следи въздействието на тези схеми от страна на държавите с безвизов режим с ЕС като част от механизма за премахване на визите.

Знаейки за съдържанието на доклада и в стремежа си да замаже конфуза, ден преди да се появи анализът на ЕК, Министерството на правосъдието обяви, че е подготвило проект за промени в Закона за българското гражданство. Според тях ще отпадне възможността за получаване на българско гражданство на основание "инвестиции". Предвижда се също така да се съкратят сроковете и прецизиране на критериите за предоставяне на българско гражданство, както и въвеждането на изискване кандидатите за гражданство на основание на произход да владеят български език и да имат работа и доход в страната.

Проектът на МП, който ще бъде обсъден на 30 януари от Съвета за развитие към Министерския съвет, може и да бъде отбелязан от Еврокомисията като мярка за исканите гаранции. Тепърва обаче ЕС ще ближе рани, причинени от безпардонната търговия на българско гражданство, извършвана под коалиционния чадър на управляващите. И тогава ще разбере напълно смисъла на поговорката "След дъжд - качулка".

Facebook logo
Бъдете с нас и във