Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Кабинетът пуска нова хрътка за контрол по пътищата

Поредната държавна структура, която ще висне с цялата си тежест на бюджета - тоест на врата на данъкоплатците - е на дневен ред, след като в сряда (30 януари) кабинетът прие постановление за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" към администрацията на Министерския съвет. Както се  посочва в мотивите на вносителите, агенцията ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България. Тя ще поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността по пътищата. "Специализираното звено ще събира данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди", се посочва още там.

Раждането на агенцията, която ще приюти нова порция добре платени чантаджии, е придружено и с трескави законодателни инициативи на правителството. В сайта си за обществени консултации към Министерския съвет то публикува и два нови законопроекта - Закон за движението по пътищата (ЗДвП) и Закон за водачите на МПС (ЗВМПС).

Основната причина, довела до създаването им, според правителството е високият ръст на тежките пътни инциденти. Министерският съвет посочва, че целите, заложени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението (2011-2020 г.), не могат да се изпълнят в условията на досега действащия ЗДвП. Тази стратегия е приета с решение на МС от 2011 г., като в нея се поставя конкретна цел - намаляване на броя на убитите с 50%, а на ранените - с 20 % спрямо същите от 2010 година. Заложената прогноза към 2020 г. е броят на загиналите да бъде под 400 души годишно, но към момента е налице отклонение от предвидените прогнозни темпове за намаление на пострадалите, се посочва в мотивите на законопроекта.

Освен това се посочва, че действащият Закон за движението по пътищата е от 1999 г. и от приемането му досега в него са направени над 80 изменения и допълнения. Честите изменения на закона нарушават неговата структура и логика  и се отразяват негативно на спазването на правилата за движение и на нивото на осъществяваната превантивна дейност, се казва в мотивите към проекта.

Новият Закон за движение по пътищата цели положителен ефект върху всички участници в движението по пътищата и държавни органи, имащи отговорности за осигуряване на безопасността. Сред целите му са по-ефективна дейност по опазване на живота и здравето на участниците в движението, улесняване на придвижването и опазване на имуществото, намаляване на травматизма и на социалните и икономическите загуби за обществото, намаляване на броя на жертвите на ПТП, намаляване на броя на нарушенията на правилата за движение по пътищата. Не на последно място законът ще въведе и нова систематизация на нормативната уредба и отграничаване на правилата за движението по пътищата.

Описани са и причините за създаването на чисто нов Закон за водачите на МПС. Те се отнасят основно до изискванията към шофьорите. Законопроектът има за цел да постигне ясно обособяване на тези изисквания, обучението на водачите и най-вече отделянето им от правилата за движение по пътищата. Със закона се цели по-добра подготовка и познания на водачите и кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС по правилата за безопасност на движението; ясна регламентация на обществените отношения, свързани с тази дейност.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правилата за придобиване и възстановяване на правоспособност за управление на МПС, изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност и към водачите на МПС, към лицата, извършващи обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност. Законопроектът обхваща и лицата, извършващи психологически изследвания. Правилата са систематизирани, като първо се посочват общите изисквания към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление, след което следват правилата за провеждане на теоретичните и практическите изпити за придобиване на правоспособност, изискванията към лицата, извършващи теоретично и практическо обучение на тези кандидати, към лицата, провеждащи психологически изследвания, последвани от компетенциите на държавните органи и разпоредбите за принудителните административни мерки и за отговорността за нарушенията на разпоредбите на закона.

Освен правилата за движение, правата и задълженията на участниците в движението, които са предмет на новия ЗДвП, от обхвата на ЗВМПС са изключени и изискванията към пътните превозни средства - изискванията за одобряването на типа и за пускането на
пазара, за извършването на технически прегледи, реда за регистрация на превозните средства. За тях правителството е замислило отделен, напълно нов Закон за пътните превозни средства.

Появата на този пакет от нови регламенти, в комбинация със създаването на агенцията за безопасност по пътищата,  очевидно ще засегне съществуващите структури, отговорни за контрола. Едва ли обаче ще се стигне до премахването на КАТ - "Пътна полиция" като пряк контролиращ движението по пътищата орган. Новата агенция по-скоро ще бъде нещо като БОРКОР и ще предлага нови идеи и мерки за справяне със ситуацията по безопасността на движението. Друг е въпросът доколко новият борец с пътнотранспортните инциденти няма да повтори съдбата на предходника си в сферата на борбата с корупцията. Както стана ясно от последния доклад на "Трансперънси Интернешънъл" за корупционния индекс, въпреки множеството структури, звена, служби, агенции, дирекции и инспекторати за борба с този вид престъпност корупцията процъфтява, а индексът - линее. Нищо чудно същото да стане и с безопасността на движението по пътищата...

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във