Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР с нова процедура за назначаване на разследващи полицаи

Вътрешното министерство публикува в Портала за обществени консултации на Министерския съвет проект за изменение и допълнение на на Наредба №8121з-344 от 2014 г., по силата на която се назначават кандидатите за държавна служба в МВР. Няколко са причините,  довели до търсената промяна, се посочва в мотивите на вносителите. Експертите на министерството са анализирали процедурата за назначаване на разследващи полицаи и са установили, че е необходима промяна, която би довела до оптимизиране на самата процедура и сроковете за провеждането й. Според експертното мнение досегашната практика кандидатите за държавна служба като разследващи полицаи да преминават през тестове за проверка на професионалните им знания трябва да отпадне. Решаването на тест при проверка на професионалните знания при конкурсите за разследващи полицаи не дава възможност за реална преценка на способността им да прилагат на практика теоретичните си познания, е записано в мотивите.

Анализът на процедурата е показал, че има пропуски в процедурата. Досега действащата наредба не е предоставяла възможност на кандидатите да използват резултатите от изпитите за разследващи полицаи в друга конкурсна процедура, която е за длъжности от същото направление на дейност. По този начин е била ограничена възможността  да се използва резервът от кандидати, преминали през изпитната процедура.

С проекта за изменение и допълнение на съществуващата наредба от МВР предвиждат срок на валидност от 12 месеца на всички резултати, постигнати при изпит за изследване на професионалните знания на кандидатите за разследващи полицаи, като по този начин им запазват възможността да се явят в друга конкурсна процедура от същото направление на дейност.

Освен това мераклиите за разследващи полицаи вече няма да преминават през тест, а ще разрешават казус. Чрез решаването на казус при проверката на професионалните знания на кандидатите за разследващи полицаи ще се даде възможност за преценка на способността им за прилагане на теоретичните познания на практика, са записали в мотивите си вносителите на проекта.

С въвеждането на предлаганите промени ще се постигнат бързина при провеждане на конкурсите и своевременно заемане на вакантните длъжности в структурите с функции по разследване, се посочва в проектонаредбата. "Предложената форма за проверка на професионалните знания при конкурсите за разследващи полицаи - решаване на казус, ще даде възможност за реална преценка на знанията на кандидатите в областта на наказателното право, наказателния процес и криминалистиката и способността им за прилагане на теоретичните познания на практика", пише в мотивите.

С новите текстове МВР ще вкара в изпитните процедури и служителите си с богат опит в разследващата дейност. Разработването на казусите по време на изпитите  се извършва от главни разследващи полицаи, както и от ръководители на звена по направление на дейност разследване на престъпления от главните дирекции. Въвежда се валидност за период 12 месеца на резултатите на кандидат, преминал елиминаторния праг от изследването на професионалните знания, като по негово искане могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за разследващи полицаи. Предлага се резултатът от даден изпит да се ползва в конкурсни процедури за разследващи полицаи в различни областни дирекции на МВР, за които кандидатът участва едновременно, когато датата за провеждане на изпит е една и съща. При ползването в едногодишен срок на резерв от кандидати, формиран при крайното класиране в конкурс, отпада ограничаващото условие длъжността да е овакантена след приключване на конкурсната процедура, се посочва още в проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във