Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Президентът върна АПК "на поправителен"

S 250 74c80f2e 98d0 4cda a591 56991471e2fb

"Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване. В този смисъл въвеждането на пропорционални такси, които са типични за гражданското правораздаване, е несъвместимо с административното правосъдие, при което споровете са за незаконосъобразно осъществяване на държавно управление."

Това е едно от ключовите послания от мотивите на президента Румен Радев, с които той наложи вето и върна на депутатите за поправителен промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Президентът оспори 16 от променените разпоредби в кодекса, които депутатите приеха буквално ден преди да излязат в лятна ваканция. Те са  свързани с новото разпределение на подсъдността  на делата, с драстично увеличените такси в касационното производство и с премахването на касационната инстанция в редица специални закони. Според Радев новата уредба "се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право". Опасенията на президента са, че с промените в АПК ще се намали защитата на правата на гражданите и юридическите лица срещу незаконните актове на властта и ще занижат ролята на административното правосъдие като защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията.

Основният удар на президента обаче пада върху

драстично повишените такси

Да припомним, че досега цената на "лукса" да търсиш справедливост от последна инстанция струваше 5 лв. за граждани и 25 лв. за фирми. След приетите изменения в закона обаче вместо досегашните 5 лв. при касационно обжалване гражданите трябваше да заплащат такса в размер на 70 лева. А фирмите - 370 лева. А ако спорът има материален измерител обаче, таксите вече трябваше да са пропорционални: 0.8% върху цената на материалния интерес, с максимум до 1700 лева. А при спорове с цена над 10 млн. лв. за разглеждане на делото пред ВАС трябваше да се внесат до 4500 лева.

Според Радев с новите такси в касационното производство се ограничават съществено възможностите за защита на гражданите и юридическите лица срещу безобразията на администрацията. "Въвеждането на пропорционални такси за "определяем материален интерес" в касационното производство по административни дела не държи сметка за спецификата на тези дела. В административното правосъдие на преден план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното управление, а не материалният интерес", припомня президентът. Според него пропорционалните такси не могат да бъдат принцип в касационното производство по АПК и прилагането им, особено при липсата на легална дефиниция на понятието "определяем материален интерес", ще доведе до правна несигурност и до противоречива съдебна практика.

Радев оспорва и въвеждането на пропорционални такси и в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, и в Закона за опазване на околната среда. Освен това въвеждането на размера на таксите в закон ограничава  възможността гражданите и фирмите да оспорят тяхната законосъобразност пред съда. Това се прави за първи път, а такъв подход не отчита присъщата динамика в размера на таксите, които са в зависимост от доходите, казва президентът. На всичко отгоре "поскъпването" на касационното производство лесно може да се окаже аргумент за бъдещо вдигане на цената за достъп до правосъдие и пред първата съдебна инстанция,  не крие опасенията си държавният глава.

Според Радев проблем има и с увеличените прости такси, които ще се окажат практическа пречка за упражняване на процесуалните права на значителна част от гражданите и юридическите лица. Дори редуцираната такса по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване е увеличена пет пъти в сравнение с действащата досега. Освен това президентът пита същото, което попитахме и в "Параграф 22" още преди седмици: защо дружествата, предоставящи водоснабдителни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни услуги, ще заплащат прости такси в размери като гражданите, а юридическите лица с нестопанска цел ще заплащат такси като търговски дружества?

"Несъмнено видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие. Приемам, че сегашните съдебни такси се нуждаят от актуализация, но увеличението на простите такси в касационното производство е драстично (14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридически лица с нестопанска цел) и не съответства на икономическата ситуация и доходите в България", казва президентът. Според него въвеждането на пропорционални такси, както и драстичното увеличаване на простите такси в касационното производство  са в дисонанс с природата и целта на административното правосъдие - да гарантира защитата на по-слабата страна - гражданин или юридическо лице, срещу незаконосъобразните актове на администрацията. Не се отчита изискването на конституцията таксите да са съобразени с доходите на гражданите, с което се ограничава правото им на защита. Размерът на определените такси може да представлява бариера за значителен брой граждани и юридически лица, поради което самата същност на правото на защита ще бъде нарушена. В този смисъл приетият закон е проблематичен и по отношение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, категоричен е президентът.

Освен категоричното си становище срещу увеличените съдебни такси  Румен Радев изказва и още критики срещу току-що приетите нови норми в АПК. На първо място, президентът иска по-ясни норми за родовата подсъдност при обжалването на актовете на "висшия" ешелон на властта пред Върховния административен съд. Според президента приетите редакции на новите текстове ще създадат

предпоставки за противоречива съдебна практика

и спорове за подсъдност. Освен това държавният глава не е съгласен с невъзможността съдебните спорове да се водят и в съдилищата по настоящите адреси на гражданите: "Правилата за местната подсъдност следва да гарантират както връзката на делото с района на съответния съд, така и подходяща и за двете страни достъпност до този съд. Приетата уредба не отчита хипотезата на физически лица с настоящ адрес, различен от постоянния, което може да е затруднение за тях и за административните органи, чието седалище е различно от постоянния адрес на жалбоподателя. В тези случаи и двете страни ще бъдат принудени да пътуват до административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на жалбоподателя", коментира Радев и прогнозира, че това освен до оскъпяване на процеса за данъкоплатците  ще доведе и до отлагане на дела и противоречия с основните принципи в административния процес: за бързина и процесуална икономия. Изтъкнатият мотив за по-равномерно натоварване на административните съдилища не тряБва да е за сметка на повишаване на разходите за достъп до правосъдие, категоричен е президентът.

Радев връща за ново обсъждане и текстовете, с които се въведоха "закрити заседания" в касационното производство - също в нарушение на основен правен принцип: че процесът е публичен. Президентът застава и против  "ограничаването на обжалването" само до една-единствена инстанция, въведено за много и различни производства: "Правото на жалба в първоинстанционните производства по АПК и правото на касационно обжалване в тяхното единство съставляват правото на административно правосъдие. Касационното обжалване е част от правото на защита, което вече не е срещу порочния административен акт, а срещу постановеното незаконосъобразно съдебно решение. Премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела, които и без това са двуинстанционни, несъмнено отслабва защитата на засегнатите права на граждани и юридически лица", казва президентът.

Радев атакува и "ранното пенсиониране"

въведено за магистратите. Не е съгласен и с възможността да се командироват съдии от ВАС в европейските съдилища за по една година, за да се учат "на място" от европейската съдебна практика: "На официалните сайтове и на трите съдилища има  достатъчно и своевременна информация за техните решения, която е достъпна за всички магистрати. Няма никаква финансова обосновка колко ще струва прилагането на тази разпоредба, предвид на това, че седалищата на тези съдилища са в Люксембург и в Страсбург. След като се увеличават драстично таксите на гражданите и организациите, за да се подпомогне бюджетът на съдебната власт, е недопустимо неефективното му разходване", казва Радев.

За много от останалите промени в АПК Румен Радев заявява подкрепа и ги определя като "стъпки в правилната посока". Но в същото време подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. А като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби в АПК поставят именно такива пречки. "Като държавен глава се ръководя от разбирането, че съдебният контрол върху актовете на изпълнителната власт е особено важна проекция на принципа за разделението на властите, носеща конструкция в системата от гаранции за правовата и демократична държава. Ето защо съм длъжен да се противопоставя на всеки опит за законова уредба, който отслабва способността на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на държавните органи", категоричен е президентът.

Какво ще направят депутатите след ветото на Радев? Ами каквото правят обикновено - каквото са си наумили. И то по правило няма да има нищо общо нито с правото, нито с интересите на избирателите им. Най-вероятно ще  прегласуват текстовете в АПК така, както са ги приели.

А доколко самият Радев ще е последователен в критиката си към закона ще стане ясно, след като бъде преодоляно ветото му - от това дали ще прати АПК в Конституционния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във