Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Затягат финансовия контрол в публичния сектор

Законопроект за разширяване обхвата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор внесе Министерският съвет. Прецизирането на отделни разпоредби следва принципите на прилагания международно признат модел за вътрешен контрол при изпълнението на бюджета на ЕС, като се отчитат и проблемите с прилагането на сегашните текстове. 

Към организациите от публичния сектор, за които се прилага законът, са добавени всички търговски дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост. Същевременно отпада формулировката "други организации, разпореждащи се със средства по силата на нормативен акт", която е твърде обща и поражда проблеми при определянето на контролираните юридически лица. 

Към общите цели на контрола са добавени предотвратяването и разкриването на измами и нередности, както и предприемането на последващи действия. Предоставяната на финансовия министър информация за функционирането на системите за финансово управление и контрол ще трябва да включва не само данни за първостепенните разпоредители с бюджетни средства, но и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, както и търговските дружества, държавните и общинските предприятия към тях.

Предлага се отпадане на отделни контролни процедури, тъй като разделянето на отговорностите не позволява един служител едновременно да отговаря за одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. Други процедури пък са премахнати като неясно формулирани, което затруднява практическото им прилагане. В същата насока е предложението определянето на реда и начина за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност да става от ръководителите на организациите, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите.

Към сегашните задължителни контролни дейности са добавени последващи оценки на изпълнението. Целта е откриване на възможни грешки и нередности на приключил процес, договор или стопанска операция, като редът и начинът за тяхното извършване се определят също от ръководителя на организацията въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите. Поради липсата на единна контролна методология в организациите от публичния сектор се предлага въвеждането й като задължителна. 

Министърът на финансите ще е задължен да изготвя годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор. Досегашната практика показва, че почти всяка година има ръководители на организации, които по някакви причини не изпълняват своето законово задължение и не представят на министъра на финансите свой годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в ръководените от тях организации. По тази причина са завишени санкциите в административно-наказателните разпоредби - минималната скача от 200 лв. на 500 лв., а максималната - от 1000 лв. на 2000 лева.

В Заключителните разпоредби към проекта са предвидени и сходни промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, които прецизират уредбата за създаване на одитни комитети в организациите, в които има изградено звено за вътрешен одит.
<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във