Параграф22 Daily

§22 Новини

Поредни кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС повиши с отделно гласуване трима прокурори:

Константин Илиев Сулев – прокурор в Софийска районна прокуратура, е повишен в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура;

Тереза Петрова Скорчева–Витанова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, е повишен в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура;

Тони Иванова Петрова–Игнатова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград.  Повишаването е на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в изпълнение на разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във връзка с §210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ с оглед резултатите от класирането по обявения по протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс, премества Диана Георгиева Динкова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, на длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт поощри Алексей Христов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на шестима прокурори от районни прокуратури в страната.

С решение от днес Колегията повиши на място в ранг шестима прокурори от две апелативни, две окръжни и две районни прокуратури.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съгласува предложената Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията в Прокуратура на Република България на основание чл. 341 от Закона за съдебната власт, в сила от 01.09.2017 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура – Търговище, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Назначението е предложено от главния прокурор Сотир Цацаров, предвид предсрочното прекратяване на мандата на административния ръководител на Районна прокуратура – Котел.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Стоян Илиев Вараджаков от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, както и от длъжността „прокурор“, считано от 20.09.2017 г.

Решението е взето по негова молба на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във