Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт назначи четирима младши съдии на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Трима от назначените са били младши съдии в Софийския градски съд - Десислава Георгиева Иванова – Тошева, Мария Тодорова Долапчийска и Станислав Бориславов Седефчев, а Константин Александров Кунчев е бил младши съдия в Окръжен съд – Видин.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила относно критериите и субектите, които имат компетентност да правят предложения за назначения на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, както и за заместник-председатели на съдилищата.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Албена Георгиева Александрова – Миронова – съдия в Районен съд – Лом, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана, след като с решение по протокол № 37/26.09.2017 г., т. 33.1 Съдийската колегия на ВСС преназначи Димитрина Камарашка – Василева – административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Трън, считано от датата на вземане на решение до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Елена Крумова Николова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, във връзка с избора на досегашния председател на Районен съд – Трън Михаил Ангелов Алексов, за административен ръководител – председател на Районен съд – Перник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във