Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт премести Мария Венциславова Милушева – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, както и Маринела Иванова Марчева – прокурор в Районна прокуратура – Тервел, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна. Те са преназначени, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията остави без уважение молбите: на Катя Георгиева Сукалинска – съдия в Районен съд – Сандански, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в Районен съд – Благоевград; на Мария Велизарова Златарева – прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване на същото основание в Софийския районен съд. Решението е мотивирано с липса на освободена длъжност.

Съдийската колегия не проведе гласуване за преместване на Атанас Николаев Атанасов – съдия в Софийския градски съд, в длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, поради постъпил отказ от назначаване при условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Без уважение е оставена молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд – Перник, за назначаване на същото основание в Софийския районен съд, тъй като същата е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност.

Не е проведено гласуване за преместване по реда на чл. 193, ал. 6 на Добрина Иванчева Петрова в длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, поради встъпването ѝ в длъжност „съдия“ в същия съд на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.

Оставени са без уважение молбите на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за назначаване в Районен съд – Перник, и на Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд – Враца. Посочва се, че те не отговарят на изискването на чл. 191, ал. 1, изречение първо, предложение 2 от ЗСВ.

Колегията не проведе гласуване за преместване на Силвия Стефанова Хазърбасанова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, както и на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна. Посочва се, че те не отговорят на изискването на чл. 191, ал. 1, изречение първо, предложение второ от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във