Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., приключи конкурсната процедура по обявения с решение на Колегията по протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 26.10.2017 г.

Решението е мотивирано със становище на Комисията по атестирането и конкурсите, в което се посочва, че кандидатите, преместени с решения на Прокурорската колегия по протокол № 25/05.07.2017 г. и протокол № 28/07.09.2017 г., са встъпили в длъжност в периода 26.07.2017 г. – 26.10.2017 г.

Съгласно чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., конкурсът за Софийска районна прокуратура приключва на 26.10.2017 г., когато встъпва и последният назначен кандидат.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Видин. Колегията предлага на Пленума на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София. Предлага се решенията да влязат в сила, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

Предложенията ще бъдат внесени за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС.

Прокурорската колегия прекратява откритата с нейно решение по протокол № 30/27.09.2017 г., д. т. 24.2 процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Окръжна прокуратура – Плевен в Окръжна прокуратура – Велико Търново, поради липса на постъпили заявления за участие в процедурата

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи свои представители в два проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017–2018 г. Георги Кузманов ще бъде регистриран в Проектен екип 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, а Калина Чапкънова в Проектен екип 3 „Създаване на форум за цифрово правосъдие“.

ВСС е пълноправен член на Европейската мрежа на съдебните (ЕМСС) съвети от 2007 г. и активно участва в нейните дейности. От 2014 г. участници в проектите на ЕМСС са основно членове на ВСС.

Всяка година ЕМСС разработва проекти, посветени на подобряването на независимостта на съдебната власт и изработването на стандарти в различни области на съдебната система като дисциплинарни производства, връзки с медиите, прилагане на етични стандарти и други.

В периода 2017-2018 г. се реализират три проекта. Единият от тях - „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието“, е основен за ЕМСС и се изпълнява от 2013 г. За участие в него са определени двама представители на Съдийската колегия на ВСС – Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева. С нейно решение в другите два проекта участват Красимир Шекерджиев и Олга Керелска.

.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във