Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, отмени считано от 08.11.2017 г., решение по протокол № 29/20.09.2017 г., д. т. 41, с което на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Евгения Тодорова Манева  - прокурор в Софийска районна прокуратура, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Костинброд. Повод за това е сериозен здравословен проблем на прокурор Манева, поради което е във временна нетрудоспособност.

Колегията определи на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Ралица Райкова Данкова – прокурор в Окръжна прокуратура – София, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Костинброд, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Димитър Генчев Димитров – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България. Той се мотивира с богатия професионален опит на прокурор Генчев. В дългогодишната си кариера – над 39 години в системата на Прокуратурата на Република България, той е заемал последователно длъжностите“ младши прокурор в Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен и заместник-окръжен прокурор там, а от 01.06.2001 г. и към момента – прокурор във Върховната касационна прокуратура. Главният прокурор посочва, че прокурор Генчев е доказал висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи Димитър Генчев Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 15.11.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във