Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ Наталия Петкова Петкова – съдия в Районен съд – Сливен и Моника Пламенова Добринова – съдия в Софийски районен съд, поради постъпили възражения срещу изготвената им комплексна оценка.

Съдийската колегия уважи частично възражението на Наталия Петкова и  прие на основание чл. 209, ал. 4, комплексна оценка „много добра“ – 91 точка на Наталия Петкова Петкова – съдия в Районен съд – Сливен. Съдийската колегия остави без уважение възражението на Моника Добринова, като  прие комплексна оценка „много добра“ – 96 точки.

Съдия Добринова и съдия Петкова, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Мариян Стефанов Марков за освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, тъй като същият няма качество на магистрат, поради влизане в сила на решението на Съдийската колегия по пр. № 02/17.01.2017г., т. 2, с което му е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, повиши Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдийската колегия възложи на съдия Щерева да довърши започнатите с нейно участие дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приключи конкурсната процедура по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.12.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във