Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194 от ЗСВ, да съкрати пет щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и по две щатни длъжности „прокурор“ в СГП и Окръжна прокуратура – Благоевград, като съответно разкрие пет щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел и четири щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 01.02.2018 г.

Прокурорската колегия прекрати откритата с решение по протокол № 38/29.11.2017 г. процедура за преназначаване на един прокурор, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Окръжна прокуратура – Добрич в Специализираната прокуратура, поради липса на постъпили заявления за участие в процедурата.

Във връзка с разширяване компетентността на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, предвидено с измененията в НПК и необходимостта от увеличаване щатната численост на съдебните служители в тези прокуратури, Прокурорската колегия разкри 12 щатни бройки по щата на Специализираната прокуратура.

Колегията, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, съкрати 8 щ. бр. по щата на Военно-окръжна прокуратура – София и 4 щ. бр. по щата на Военно-окръжна прокуратура – Сливен. Разкрити са щатни бройки за длъжностите: „прокурорски помощник“ – 1 щ. бр., „завеждащ служба“ – 1 щ. бр., „съдебен деловодител“ – 4 щ. бр., „съдебен архивар“ – 1 щ. бр., ръководител сектор „Технически“ – 1 щ. бр., „главен специалист – административна дейност“ – 1 щ. бр., „шофьор-куриер“ – 2 щ. бр. и „чистач“ – 1 щ. бр.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на  Военно-окръжна прокуратура – София, Военно-окръжна прокуратура – Сливен и Специализираната прокуратура при възможност да приложат процедурата на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебните служители, чиито бройки са съкратени и разкрити нови в Специализираната прокуратура. Процедурата предвижда, при назначаване на съдебен служител на друга длъжност или в същия орган на съдебната власт, както и при преместването му, конкурс да не се провежда.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на ВОП – София и ВОП – Сливен при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебните служители, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрила при уволнение по чл. 333 от КТ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във