Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг трима магистрати, считано от датата на вземане на решението:

- Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд – Сандански;

- Десислава Любомирова Попколева - и. ф. административен

  ръководител - председател на Софийски градски съд; и

-  Гюрай Алиев Мурадов - съдия в Районен съд - Карлово

Съдийската колегия на ВСС, предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №  27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, не откри процедура по периодично атестиране на:

- Таня Ташкова Русева-Маркова - съдия в Окръжен съд – Бургас; и

- Десислава Динкова Щерева - съдия в Окръжен съд – Бургас.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Мария Митева Лалова - съдия в Апелативен съд – София, и на основание чл. 206 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането ѝ „МНОГО ДОБРА".

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, поощри Таня Георгиева Ангелова - съдия в  Окръжен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложението за поощрение на съдия Таня Ангелова е направено от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева-Милева, във връзка с предстоящото ѝ освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Добрич, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (навършване на 65-годишна възраст), считано от 01.04.2018 г.

Общият юридически стаж на съдия Таня Ангелова, изцяло преминал в съдебната система, е 42 години, от които над 27 години в Окръжен съд – Добрич. В края на 1991 г. започва работа като съдия, а от 08.05.1996 г. с решение на ВСС е преназначена на длъжност „заместник-председател“ на ОС – Добрич, която изпълнява до 24.05.1998 г., когато съгласно решение на ВСС встъпва в длъжност „председател“ на ОС – Добрич, след което от 20.10.2004 г. е назначена за съдия в ДОС.

Като заместник-председател и председател на ДОС съдия Ангелова е ръководила Търговско и фирмено отделение. Тя е уважаван магистрат както сред колегите си, така и в обществото. Резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове са много добри и сочат на качествена праворъздавателна дейност.

Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване жалбата от Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд - Костинброд против решение на СК на ВСС по т. 11 от протокол № 6/13.02.2018 г., съдържаща и искане до Съдийската колегия за упражняване право на преразглеждане на цитираното решение, по реда на чл. 91, ал. 1 от АПК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във