Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заявление от Николай Найденов Младенов – съдия в Софийски градски съд и с 10 гласа „за“ реши същото да бъде изпратено на министъра на правосъдието, с оглед преценка на необходимостта от изменение на Наредбата на ГДО, като се разшири кръгът на защитените лица в случаи на заплаха отправена срещу магистрат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение становище от административния ръководител на Районен съд – Сливен във връзка с молбата на съдия Нина Методиева Коритарова за командироването ѝ в Софийски районен съд. Председателят на Районен съд – Сливен Живка Желязкова-Спирова е изразила отрицателно становище, като е посочила, че съдът е на едно от челните места по натовареност в страната, за изминалата 2017 г., а постъплението на делата е 8504 бр, което е с почти 800 бр. в повече от 2016 г. Подобно становище е изразено и от Общо събрание на съдиите.

На заседанието си днес, Съдийската колегия остави без уважение молбата от Мариета Димитрова Бушандрова – съдия в Районен съд – Бургас за преместване на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ в Районен съд – Сливен. Не са налице предпоставки за приложение на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ – взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии, придружено със съгласие на административните им ръководители. В конкретния случай липсва желаещ магистрат от Районен съд – Сливен, който да иска да се премести в Районен съд – Бургас, като същевременно административният ръководител на Районен съд – Сливен е изразил категорично несъгласие с исканото от съдия Мариета Бушандрова преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.

Съдийската колегия ще изпрати молбата от съдия Мариета Бушандрова на председателя на Апелативен съд – Бургас по компетентност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Галя Иванова Георгиева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.

Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката оценка на Галя Георгиева за участието ѝ в дейността на колективния орган, в  изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 - чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ, както и крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложенията ще бъдат внесени в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 10.05.2018 г.. за разглеждане и произнасяне.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди щатната численост на съдилищата в Република България към 31.12.2017 г. и към 01.01.2018 г.

Към 01.01.2018 г. щатната численост на магистратите, вкл. младшите съдии е 2 443, съдебните служители са 6337, съдия-изпълнителите са 214, а съдиите по вписванията са 208. Общата щатна численост на съдиите е 2013, на административните ръководители 182 и на заместник административните ръководители 160.

Facebook logo
Бъдете с нас и във