Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна  прокуратура – Тополовград. Мандатът на настоящия административен ръководител изтича на 03.06.2018 г.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Прокурорската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Анелия Великова – съдия в Окръжен съд – Силистра - наказателно отделение, за резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. Съдия Великова е определена на мястото на Веселин Славов Пенгезов, който е подал заявление за отвод, като член на изпитната комисия.

Прокурорската колегия изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Радослав Георгиев Бухчев – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за атестиране. Колегията уважи частично възражението му и прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“. Прокурор Бухчев придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Станчо Костадинов Станчев – прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян, който придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Анастасия Мариянова Топалова, Георги Илиев Обидимски, Христо Благоев Кръстев – прокурори в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Ивелин Костов Стаматов – следовател в Следствен отдел в СГП, Илия Петров Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране на Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна; Бисер Йорданов Михайлов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в СГП; Десислава Христова Йотова – прокурор в Районна прокуратура – Варна; полк. Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София и прие на основание, чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра“

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг Живко Динев Пенев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик; Димитрия Николаева Дърмонска, Иван Петров Спиров и Мирослав Христев Христев, Светлозар Николаев Чераджийски – прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив; Руси Ненчев Русев – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен; Магдалена Иванова Николова – прокурор в СРП и Велина Димитрова Пенева – прокурор в Районна прокуратура - Чирпан, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 4, т. 5, т. 8 от ЗСВ броя на административните ръководители, техните заместници, броя на прокурорите и следователите м прокуратурите и следствените отдели, както и на съдебните служители в Прокуратурата на Република България към 01.01.2018 г.

Колегията предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да определи броя на прокурорите и следователите в прокуратурите и следствените отдели към 01.01.2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от АПК, производството по подадената молба от Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура до произнасяне на Конституционния съд с решение по конституционно дело № 1/2018 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Прокурор Златко Каракачанов е подал заявление за назначаване в Софийска градска прокуратура или Софийска окръжна прокуратура въз основа на участието му в обявени през 2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във