Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 06.06.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна и 15.06.2018 г. за изслушване на допуснатите кандидати в процедурата за избор на окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник.

До участие в изборната процедура за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна са допуснати кандидатите: Вилен Стефан Мичев – и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, Стефка Георгиева Якимова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна и Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна.

Кандидатите за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник са: Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в СГП и Бисер Йорданов Михайлов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи двама магистрати от заеманите от тях длъжности, считано от 11.05.2018 г.:

- на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-годишна възраст, Илмен Борисов Замфиров от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен и

- на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 - подадена оставка, Николай Стоянов Георгиев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на един прокурор от Районна прокуратура – Елена в Районна прокуратура – Плевен и указа на административния ръководител на Районна прокуратура – Елена, че следва надлежно да уведоми прокурорите в органа за решението и възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления за участие в процедурата. Желаещите следва да изложат и мотиви за преместването. Процедурата по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ се открива въз основа на постъпило предложение от апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Положителни становища за откриване на процедурата са предоставени от административните ръководители на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Районна прокуратура – Елена и Районна прокуратура – Плевен.

Районна прокуратура – Елена има тувръдена щатна численост от 4 щатни длъжности, от които 1 административен ръководител. Прокуратурата е с натовареност по щат под средната за страната и най-ниско натоварената в апелативния район. Изследваните данни показват, че дори след редуциране на магистратския състав с една заета щатна длъжност „прокурор“ натовареността ще остане под средната за страната и работата на органа няма да бъде нарушена. Районна прокуратура – Плевен е най-натоварената прокуратура в апелативния район, като е констатирана трайна тенденция за увеличаване обема на работата на прокурорите в органа от 2015 година насам.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с параграф 210 от ПЗР на ЗИД ЗСВ, Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на Прокурорската колегия е в изпълнение на влязло в сила решение № 1285/30.01.2018 г. на ВАС, Шесто отделение, по адм. дело № 864/2017 г., образувани по жалба на Елза Митева-Варадинова срещу решение на Колегията по протокол № 35/05.07.2017 г., т. 5.35.  Съдът е отменил посоченото решение на Прокурорската колегия, с което е отказано преместване на основание чл. 193, ал. 5 и чл. 162, т. 3 от ЗСВ, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия и делото е върнато като преписка на административния орган за решаване на въпроса по същество с ново произнасяне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във