Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Мирослава Руменова Митева – прокурор в Районна прокуратура – Елена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност. Процедурата за преназначаване на един прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Елена в Районна прокуратура – Плевен, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 13/09.05.2018 г., се проведе съобразно изискванията на Правилата за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Даниела Димитрова Петрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Илиана Димитрова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград Анелия Христова Неделчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ разкри една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районна прокуратура – Монтана. Решението е във връзка с увеличаващите се изисквания към деловодната обработка на преписките и делата както в Унифицираната информационна система на ПРБ, така и на хартиен носител. Съотношението на брой магистрати спрямо брой съдебни служители – 1:0,92, е по-ниско от средното за районните прокуратури в страната.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 29/20.09.2017 г., с което на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Вилен Стефан Мичев – заместник административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна е определен за и.ф. функциите административен ръководител до встъпване в длъжност на административен ръководител. Вилен Мичев е подал молба за освобождаването му от длъжността „заместник на административния ръководител“.

Колегията определи другия заместник апелативен прокурор Илия Христов Николов за и.ф. функциите административен ръководител до встъпване в длъжност на административен ръководител.

Прокурор Николов има над 27 години юридически стаж, бил е административен ръководител на ВОП-Варна, прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, от м. декември 2004 г. и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура, като от 2010 г. заема длъжността заместник на административния ръководител.

На днешното си заседание Прокурорската колегия прие за сведение писмо от Владимир Чавдаров, с което тоя заявява желанието си да встъпи в длъжност, както и писмо изпратено от Комисията и атестирането, с което Чавдаров се уведомява за постъпилите жалби от другите двама участници в изборната процедура срещу решението на Прокурорската колегия за избор на административен ръководител на апелативна прокуратура – Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във