Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Радомир, считано от датата на вземане на решението.

Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на вземане на решението.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне на заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 05.07.2018 г.

Съдийската колегия взе предвид мотивите на Комисията по атестирането и конкурсите, която посочва, че в Районен съд – Радомир има 5 магистратски длъжности, като едната е свободна. След редуциране на магистратския състав, натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт. Районен съд – Радомир има натовареност под средната за страната с 31,60 дела за разглеждане месечно на 1 съдия, при средна за страната 45,97 броя дела.

Статистическите данни за Районен съд – Перник сочат висока натовареност, като при 17 магистрати, средната натовареност на един от тях е 59,04 дела за разглеждане. По отношение на свършените дела средната натовареност на съда е 54,01 дела, при средна за страната 39,02. Анализът показва, че след разкриване на допълнителна длъжност „съдия“, този орган на съдебната власт остава с натовареност над средната за страната.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт премести Диляна Николова Йорданова – съдия в Окръжен съд – Разград, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас. Атанас Дечков Христов – съдия в Окръжен съд – Бургас се премества в Окръжен съд – Разград. Разместването се прави, считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.

Решението на Колегията е по обща молба на двамата магистрати, с изрично изразено съгласие за преместване по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Съгласие е заявено и от административните ръководители на двете съдилища.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ изслуша Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, и уважи частично нейното възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка. С решение на Колегията бе проведено на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на съдия Стойчева-Андреева, като бе приета много добра оценка.

Съдийската колегия на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Божана Костадинова Желязкова – съдия в Софийски градски съд, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна, като на основание чл. 206 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“.

На място в по-горен ранг е повишена на основание чл. 234 от ЗСВ Албена Такова Момчилова – съдия в Софийския районен съд.

Съдийската колегия възложи на дирекция „Международна дейност“, съвместно с дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ при изготвяне на обяви, свързани с подбор на командировани национални експерти в генералните дирекции, агенциите и службите на Европейската комисия, и на национални експерти по заявки за принос към мисиите на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и в мисии на НАТО, и други международни инициативи, да се изпращат на съдилищата съобщения с информация за публикацията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане възражение на Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, срещу решение на Съдийската колегия по протокол № 20/12.06.2018 г., т. 12.3, с което не е одобрена кандидатурата му за командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на позиция OLAF-В-5.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител на Административен съд – Варна, за повишаване на Ралица Добрева Андонова – съдия в същия съд, на място в по-горен ранг. Причина за това е наличие на нарушения, установени по реда на чл. 327 от ЗСВ с влязла в сила заповед, извършени от магистрата по време или след неговото последно атестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във