Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на районна прокуратура – Тополовград на 11.07.2018 г.

Единствен кандидат за длъжността е Неда Иванова Михалева – и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград, чиито мандат на административен ръководител е изтекъл на 03.06.2018 г.  На същата дата ще се проведе и събеседването с допуснатите трима кандидати в процедурата за избор на административен рйъководител на Районна прокуратура – Силистра: Веселина Милушева Милушева - прокурор в Районна прокуратура – Силистра, Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура – Силистра и Петър Христов Петров - адм. ръководител - районен прокурор на Районно прокуратура - Дулово.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 31 кандидати за младши прокурори на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури и 18 кандидати за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури по обявените с решения на Прокурорската колегия по протокол № 5/01.02.2017 г. конкурси, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, полковник Георги Михалов Атанасов от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от 29.05.2018 г.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Христо Янков Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и на Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценка от атестирането им съответно „Много добра“ на прокурор Георгиев  и „Добра“ на прокурор Спасова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във