Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи Емил Велков Петров – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.

Прокурор Петров има над 17 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. През 2000 г. е встъпил в длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Враца, а през 2002 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. В периода 2011 – 2016 г. е командирован да изпълнява функциите на прокурор в Софийска градска прокуратура, а на 17.02.2016 г. е повишен в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

Предложение за назначението е направено от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Средец, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Средец, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от главния прокурор Сотир Цацаров.

Прокурор Йовчева има над 13 години юридически стаж. Постъпила е в системата на прокуратурата през 2012 г. като е заемала длъжността прокурор в Районна прокуратура – Елхово, а от 2014 г. и към момента е прокурор в Районна прокуратура – Средец.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе извънредно атестиране на Георги Методиев Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Лидия Антоанова Георгиева – младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Даниел Миленов Илиев – младши прокурор в Районна прокуратура – Добрич, Диляна Бориславова Барбутова – младши прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, Веселина Стоянова Стоянова – младши прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, Георги Филипов Харизанов – младши прокурор в Районна прокуратура - Смолян  и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия, проведе, на основание чл. 196, ал. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петя Пенчева Василева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, Димитър Христов Драганчев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията: Георги Тодоров Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас;  Андрей Обретенов Червеняков и Галя Славчева Маринова – прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас; Мануел Тотев Манев – заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас и Бойко Кирилов Калфин – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Прокурорската колегия на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт проведе извънредно атестиране на Емилия Михайлова Русинова – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, като прие комплексна оценка „много добра“.

На същите основания Колегията проведе извънредно атестиране на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура,  като прие „много добра“ комплексна оценка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във