Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави Людмила Василева Панайотова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Дупница, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Във връзка с ползвания от нея отпуск по болест бе направено предложението да се определи Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница.

Предвид възстановяването на съдия Панайотова и направено от съдия Скоклева изявление, че не поддържа предложението за кандидатурата ѝ, Колегията взе решение, че не е необходимо да се прави промяна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Силвия Петрова Димитрова – съдия в Административен съд – Враца, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на вземане на решението. В подкрепа на предложението гласуваха 9 членове на Колегията.

Предвид изтеклия мандат на Силвия Димитрова като административен ръководител на Административен съд – Враца, Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 15/11.04.2017 г. я върна на заеманата преди избора ѝ длъжност „съдия“, считано от датата на встъпване на новия административен ръководител на съда. Колегията остави без уважение искането ѝ за преназначаване в Административен съд – София-град. Съдия Димитрова е обжалвала това решение, а Върховният административен съд на основание чл. 173, ал. 2 във връзка с чл. 228 от Административно-процесуалния кодекс върна преписката на кадровия орган за ново произнасяне.

С 10 гласа „за“ Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искането на административния ръководител - председател на Районен съд – Асеновград, за увеличаване на щатната численост на съда с една нова длъжност „съдия“.  Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ изразяват отрицателно становище по предложението. Аргумент за това са данните в Анализа за натовареността на съдилищата през 2017 г., приет от Съдийската колегия на ВСС с решение по Протокол № 17/29.05.2018 г. на основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от ЗСВ, които показват, че натовареността в Районен съд – Асеновград по брой дела за разглеждане е 42,99, при средна натовареност за страната – 46,06 броя дела за разглеждане.

С 1 глас подкрепа и 9 гласа „против“ Колегията не прие предложение на Комисията по атестирането и конкурсите да се предложи на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, и да се разкрие една длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не уважи направеното от  административния ръководител на Районен съд – Свищов, предложение за прекратяване на командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Гражданско отделение на Софийския районен съд.

Колегията взе предвид посочените от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, въз основа на Анализа на натовареността на съдилищата през 2017 г., данни за по-ниска натовареност на Районен съд – Свищов, спрямо Софийския районен съд. Те сочат, че натовареността по щат в Районен съд - Свищов по брой дела за разглеждане е 41,38, а за Софийския районен съд – 64,69, при средна за страната 46,06. Действителната натовареност на Районен съд – Свищов е 55,17 по брой дела за разглеждане, при 79,39 брой дела в СРС, при средна за страната 53,05. Към 26.06.2018 г. съдът има за разглеждане 958 дела, като натовареността по щат към делата за разглеждане е 39,93 броя, а спрямо свършените дела – 32,79 броя. Действителната натовареност към тази дата спрямо делата за разглеждане е 50,42 броя, а към свършените дела – 41,42 броя.

КСКНСС се мотивира също с откритата процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване на 1 щатна длъжност „съдия“ от Районен съд – Свищов, в Софийския районен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във