Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Радостина Владимирова Данаилова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийския градски съд, считано от 15.10.2018 г.

На основание чл. 169, ал. 5  от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 2 от ЗСВ Колегията преназначи Радостина Данаилова на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от същата дата.

Решението е взето във връзка с молба на съдия Данаилова – заместник-председател на СГС и ръководител на Търговското отделение, подадена на 17.09.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Пенка Бенева Китанова – съдия в Апелативен съд – велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Янко Манолов Янев – председател на Административен съд – Велико Търново. Той се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Китанова – над 41 години, от които над 29 години в съдебната система. Посочва се много добрата ѝ професионална подготовка, която намира отражение в постигнатите високи резултати в дейността на съдия по гражданско и търговско право, като за последните три години са потвърдени 89% от делата с извършен инстанционен контрол. С работата си като заместник-председател на съда, с притежаваните организационни умения, тя е допринесла за постигнатите в съда високи резултати по бързина и качество на правораздаването.

Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Пенка Китанова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от 12.10.2018 г.

Решението е обосновано с предстоящото пенсиониране на г-жа Китанова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Пенка Стоянова Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от 16.10.2018 г. Решението е взето във връзка с подадено от съдия Христова заявление за освобождаването ѝ на посоченото основание.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Мариана Иванова Хитева – Паунова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Паунова. Тя се мотивира с дългогодишната юридическа кариера на Мариана Хитева – Паунова, която е започнала работа в органите на съдебната власт като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 1982 г. Посочва се, че като съдия, разглеждащ предимно граждански дела, тя се е доказала като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя. Обръща се внимание на нейните организационни качества при разглеждането и решаването на разпределените ѝ дела. „С работата и поведението си е утвърждавала значимостта и достойнството на съдийската професия“, посочва административният ръководител.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия на ВСС освободи Мариана Хитева – Паунова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от 18.10.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Николай Христофоров Христов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 18.10.2018 г.

Предложение за това е направено от Надя Пеловска – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца, във връзка с предстоящото навършване на съдия Христов на 65-годишна възраст и неговото пенсиониране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във