Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри продължаването на договор с „БТК“ ЕАД за предоставяне на услугата „достъп до интернет“ за нов срок от една година, считано от 12.10.2018 г. С решението се възлага на представляващия ВСС да подпише допълнително споразумение с „БТК“ ЕАД.

Той е упълномощен също да подпише договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация и на ВиК-инсталацията в сградата на ВСС за срок от 1 година с „Димар инженеринг“ ЕООД.

С „Алфа Грисин Инфотех БГ“ ще бъде подписан договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на дизелов генератор в сградата на ВСС за срок от 3 години.

Пленумът измени и допълни амортизационната политика на ВСС, утвърдена с протокол № 27/14.09.2018 г. и изменена по протокол № 5/22.02.2018 г. Решението предвижда промени в полезния срок на годност, годишната амортизационна норма и остатъчната стойност а амортизируемите активи по счетоводни сметки от 01.01.2018 г. Актуализирането ѝ се прави във връзка с препоръки, дадени в Одитния доклад на Сметната палата, приет от ВСС през август 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се закрият 11 третостепенни разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратурата на Република България. Считано от 01.01.2019 г. се закриват Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Кула, Районна прокуратура – Дряново, Районна прокуратура – Трявна, Районна прокуратура – Тервел, Районна прокуратура – Ардино, Районна прокуратура – Брезник, Районна прокуратура – Трън, Районна прокуратура – Мадан, Районна прокуратура – Чепеларе и Районна прокуратура – Тополовград. Закриват се също всички техни банкови сметки и кодове по БУЛСТАТ. Наличностите в тях ще бъдат прехвърлени в посочени от главния прокурор сметки и банки.

Решенията са мотивирани с протоколно решение № 24/26.09.2018 г., т. 2 на Прокурорската колегия за оптимизиране на структурата на районните прокуратури.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри продължаването на договор с „БТК“ ЕАД за предоставяне на услугата „достъп до интернет“ за нов срок от една година, считано от 12.10.2018 г. С решението се възлага на представляващия ВСС да подпише допълнително споразумение с „БТК“ ЕАД.

Той е упълномощен също да подпише договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация и на ВиК-инсталацията в сградата на ВСС за срок от 1 година с „Димар инженеринг“ ЕООД.

С „Алфа Грисин Инфотех БГ“ ще бъде подписан договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на дизелов генератор в сградата на ВСС за срок от 3 години.

Пленумът измени и допълни амортизационната политика на ВСС, утвърдена с протокол № 27/14.09.2018 г. и изменена по протокол № 5/22.02.2018 г. Решението предвижда промени в полезния срок на годност, годишната амортизационна норма и остатъчната стойност а амортизируемите активи по счетоводни сметки от 01.01.2018 г. Актуализирането ѝ се прави във връзка с препоръки, дадени в Одитния доклад на Сметната палата, приет от ВСС през август 2018 г.

Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвояването на средствата по седем проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.09.2018 г. Отчетените проекти са: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и създаване на стандарти за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие“ и „Ефективен достъп до правосъдие“. Общият бюджет на проектите е 8 135 241,40 лв., трансферираните средства са в размер на 819 347,67 лв., а изразходваните – 861 125, 52 лв.

Посочено бе, че е удължен до месец март 2019 г. срокът за изпълнение на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и създаване на стандарти за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им. С една година е увеличен срокът за изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във