Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за подобряване дейността на Районен съд – Велинград, Районен съд – Чепеларе и Районен съд - Пазарджик. Пленумът одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставена писмена информация и одобри действията, предвидени в плана за действие, утвърден от председателите на съдилищата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите за 2018 г. на Районен съд – Своге, с цел осигуряване на средства за ремонт на климатичната инсталация в сградата на съда, както и на Окръжен съд – Шумен за подмяна на дефектирала техника в системата на видеонаблюдение, на Административен съд – Разград за закупуване на противопожарна техника.

С решение на Пленума се финансират за закупуване на сървър Административен съд – Разград, Районен съд – Своге, Районен съд – Левски, на Софийският районен съд за закупуване на софтуерен лиценз, на Районен съд – Пещера за закупуване на компютърна система NForce.

За закупуване компютърни конфигурации са осигурени средства на Районен съд – Радомир - за 6 броя, на Административен съд – Разград – 1 брой. Районен съд – Плевен ще получи допълнително финансиране за 2 брой многофункционални устройства. Предоставят се средства за закупуване на копирна техника на Районен съд – Стара Загора, Административен съд – Кюстендил.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъдат увеличени бюджетите за 2018 г. на Административен съд – Ямбол за текущ ремонт на външна масивна ограда, покрив и улуци в сградата на съда; на Окръжен съд – Добрич, на Районен съд – Ивайловград, на Районен съд – Панагюрище за текущ ремонт на помещения; на Окръжен съд – Видин за проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система, както и за проектиране доставка и монтаж на евакуационно осветление и пожарни строителни дейности; на Районен съд – Мадан за текущ ремонт на рушаща се мазилка на съдебната сграда, както и за смяна на дограма и врата в Административен съд – Перник.

С решение на Пленума се предоставят средства на Районен съд – Луковит за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда в гр. Луковит за нуждите на съда. Осигуряват се средства за обзавеждане на новата сграда на Районен съд – Нова Загора, за текущ ремонт и устройство на помещение за архив в Районен съд – Кубрат, за авариен ремонт на Окръжен съд – Сливен.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. като увеличи резерва за непредвидени и неотложни разходи за годината с 446 000 лв. Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

Пленумът прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт“ към 30.09.2018 г. Представената справка от дирекция „Бюджет и финанси“ показва, че е отчетено усвояването на 1 533 474 лв. от органите на съдебната власт и ВСС.

С решение на Пленума на ВСС е одобрено актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51- 00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2018 г. Общият размер на годишната задача за 2018 г. е в размер на 18 031 488 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на съдебната власт за 2018 г. на Районен съд – Момчилград, Апелативен съд – Благоевград, Районен съд – Варна, Районен съд – Левски и Окръжен съд - Силистра цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

С решение на Пленума се коригират бюжетите на ВСС и на Окръжен съд – Кърджали, на който се дават средства за възстановяване на направени разходи по обявяване на процедура на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис в сградата на съда.

Осигуряват се допълнително средства за изплащане на възнагражденията на вещи лица и съдебни заседатели на Районен съд – Варна и Районен съд – Елена.

На Административен съд – Видин се предоставят средства, представляващи възстановени щети от застраховател за текущ ремонт на наводнени приземни етажи в сградата на съда. Те са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във