Параграф22 Daily

§22 Новини

Други важни решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Константин Георгиев Моллов – съдия в Окръжен съд – Шумен от заеманата длъжност заместник на административния ръководител и го преназначи на заеманата преди това длъжност, считано от датата на встъпване на новоназначения заместник-председател на съда.

С решение от днес, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ за „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен бе назначен Мирослав Георгиев Маринов – съдия в същия съд.

В предложението от София Радославова – председател на Окръжен съд – Шумен е посочено, че съдия Маринов притежава необходимите професионални и лични качества за заемане на длъжността заместник на административния ръководител. Той има над 19 години юридически стаж. От 15.05.2000 г. до 08.07.2001 г. е бил младши прокурор в Районна прокуратура – Шумен. От 09.07.2001 г. до 20.05.2002 г. е заемал длъжността младши съдия в Окръжен съд – Шумен. От 21.05.2002 г. до 03.01.2010 г. е заемал длъжността съдия в Районен съд- Шумен, а от 04.01.2017 г. е съдия в Окръжен съд – Шумен и разглежда първоинстанционни и въззивни граждански дела.

Предложението направено от административния ръководител за назначаване на съдия Маринов за заместник-председател е подкрепено от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Шумен, които са изразили становище, че същия притежава необходимите професионални и нравствени качества за заемане на длъжността.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението от Доброслав Вълков Руков – съдия в Административен съд София-град, за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.

Обявеният с решение на ВСС по протокол №10/25.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване за заемане на осем длъжности „съдия“ във ВАС е приключил на 01.02.2017 г., когато е встъпил последният назначен кандидат по конкурса. Деветмесечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е изтекъл на 01.11.2017 г. На освободени в срока на приложението на разпоредбата четири длъжности са повишени следващите по реда на класирането кандидати, а съдия Добрев не се явява следващ по реда на класирането кандидат по смисъла на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“  за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Съдийската колегия не прие предложението Радков да получи и парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение,

Предложението за поощрение на съдия Радков е направено от председателя на Върховния административен съд във връзка с предложение от ИВСС, основано на резултатите от комплексна планова проверка в Административен съд – София-град за периода от 03.05.2017 г. до 30.06.2017 г. Констатираните резултати за проверявания период сочат за положени усилия от страна на ръководството на съда и на всички съдии в АССГ. Добрите организационни умения на председателя на съда, осъществявания постоянен контрол по изпълнение на утвърдените правила и издадените от него заповеди, проявената инициативност за подобряване условията на работа са довели до констатираната много добра организация на дейността на съда. Заключението на ИВСС е, че цялостния анализ и оценка на организацията на административната дейност на Административен съд – София-град, на организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове, както и на работата на председателя като съдия, свидетелства за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества на административния ръководител – председател на АССГ Радостин Радков.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове съдиите от Административен съд София-град: Елица Мичева Райковска, Мария Велкова Николова, Юлия Георгиева Тодорова, Весела Начова Цанкова-Гроздинска, Луиза Ивайлова Павлова-Христова и Владимир Иванов Николов.

След проведено гласуване Съдийската колегия не прие предложението съдиите да получат и  парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение.

В предложението от председателя на ВАС Георги Чолаков за поощряване на съдиите от АССГ е посочено, че във връзка с комплексна планова проверка от ИВСС в Административен съд – София-град за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. извършена в периода 03.05.2017 г. до 30.06.2017 г., от която е съставен Акта за резултати от извършена комплексна планова проверка и след извършен сравнителен анализ за работата на съдиите от АССГ, ИВСС е счел, че съдиите Луиза Христова, Владимир Николов, Слевина Владова, Весела Цанкова, Юлия Тодорова, Мария Николова и Елица Райковска са сред отличилите се с особено добри резултати за целия проверяван период, както по отношение насрочност на разглеждане и приключване на делата, така и по отношение на качеството на постановените от тях актове. Всички констатации свидетелстват за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебното положение и високи нравствени качества от страна на посочените съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във