Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на т. 4 от дневния ред за увеличаване щатната численост на Районен съд – Бяла с една щатна длъжност „съдия“. Отлагането е заради, аналогични ситуации в Окръжен съд – Велико Търново и Окръжен съд – София, където се налага да бъдат разкрити по 1 щатна длъжност „съдия“. Предложенията за увеличаване щатната численост на посочените съдилища ще бъдат разгледани след преценка на възможностите за трансформиране на съществуващи свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища.

Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурите за периодично атестиране на Петър Георгиев Балков – съдия в Окръжен съд – Русе и Юлиян Стаменов Стаменов – съдия в Окръжен съд - Русе, открити с решения на КАК по протоколи №1/15.01.2018 г., т. С-21. и №1/15.01.2018 г., т. С-22. С измененията в ЗСВ от месец юни 2018 г. е въведена нова ал. 7 на чл. 197 ЗСВ, съгласно която не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст, каквито са съдия Балков и съдия Стаменов. В бъдеще, при възникване на необходимост може да бъде проведено извънредно атестиране, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 ЗСВ.

Съдийската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Мая Йорданова Михайлова – съдия в Софийски районен съд, която придоби статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Считано от днес, на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг бяха повишени Мариана Михайлова Михайлова – съдия в Административен съд – Пловдив, Милена Маринова Несторова-Дичева – съдия в Административен съд-Пловдив, Славка Иванова Кабасанова – административен ръководител-председател на Районен съд – Чепеларе, Десислава Георгиева Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, Доника Илиева Терева – съдия в Районен съд – Пловдив, Емилия Великова Дончева – съдия в Районен съд – Благоевград, Христина Валентинова Тодорова-Колева – съдия в Районен съд – Варна и Румяна Димова Христова-Ненова – съдия в Районен съд – Варна.

Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето по предложението от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ за обсъждането на въпроса за незаетите щатни длъжности „съдия“ в наказателните отделения на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд, с цел прецизиране на предложения проект за решение. Комисията бе внесла предложение да се отправи препоръка до административните ръководители на трите съдилища да поставят на вниманието на Общото събрание на съответния съд, на основание разпоредбите на чл.79, ал. 2, т. 4, чл. 85, ал. 2, т.1 и чл.104, ал.2 ЗСВ, въпросът за трансформиране на съществуващите незаети щатни длъжности „съдия“ в наказателно отделение в длъжности „съдия“ в гражданските и търговските отделения чрез промяна на броя и специализацията на съставите в отделенията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във