Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Георги Ананиев Константинов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, Росица Христова Чернева, Антон Найденов Стефанов, Дойчо Илиев Тарев – прокурори в Софийска градска прокуратура, Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура - Благоевград и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Лилия Михайлова Русева – прокурор в Районна прокуратура – Варна и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Илиан Руменов Благоев – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,  Ралица Вълкова Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Считано от днес, статут на несменяемост придоби и Детелин Кирилов Георгиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. За него колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „Добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Димо Николов Николов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и прие комплексна оценка от атестирането му „Добра“.

Считано от днес, Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жаклин Таквор Кехецикян – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Любомир Велков Лилков – и.д. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кула и Ваня Атанасова Прокопова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Радослав Георгиев Воруков – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати молбите от Красимир Кирилов във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол № 26/10.10.2018 г., т. 20, ведно със становището от директора на дирекция „Правна“ в АВСС на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, по компетентност. 

Молбите от Красимир Кирилов са по повод определение от 20.11.2018 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение по адм. дело № 13600/2018 г. по описа на ВАС, с което се спира предварителното изпълнение на решението по т. 20 по протокол № 26 от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 10.10.2018 г. за отстраняване от длъжност, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 132 от Конституцията на Република България, на Красимир Любомиров Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Силвана Стоянова Лупова от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик, считано от 04.01.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във