Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Полина Христова Богданова-Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от 28.12.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица.

На същото основание Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла.

Назначенията са, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията възложи на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт единодушно назначи Милка Панчева Петкова-Милева – съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, считано от датата на вземане на решението.

Кандидатурата ѝ е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и подкрепена от Пленума на съда. Подкрепа за нея заяви Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като посочи, че тя ще допринесе за подобряване на микроклимата и организацията на работа на съда. Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия, мотивира подкрепата си с даденото от Общото събрание на ВАС доверие за съдия Панчева.

Милка Панчева има над 37 години юридически стаж, като над 20 години е съдия във Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във