Параграф22 Daily

§22 Новини

Други решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов за участие в третата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правъсодието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 27.02 – 03.02.2019 г., в гр. Рим, Италия.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г. г-жа Имова и г-н Найденов са определени за участие в проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува, на основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, проекта на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи. Проектът е изготвен от работна група създадена със заповед на министъра на правосъдието, в която участват членовете на ВСС Севдалин Мавров и Йордан Стоев.

Наредба е структурирана в пет раздела: Общи положения; Условия и ред за организиране охраната на съдии, прокурори и следователи;  Видове охрана;  Прекратяване на охраната; Съвет за охрана.

Съобразно разпоредбата на чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ,  Главна дирекция „Охрана“ организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с пленума на Висшия съдебен съвет.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи за свои представители в междуведомствената работна група към Министерството на правосъдието за актуализиране на Правилата за работа на Съвета по защита на застрашени лица Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия и Севдалин Мавров – член на Съдийската колегия.

Работната група към Министерство на правосъдието се сформира във връзка с промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (обн. ДВ, бр. 44 от 2018 г.), приетия правилник за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 94 от 2018 г.) и необходимостта от актуализиране на Правилата за работа на Съвета по защита на застрашените лица.

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов за участие в третата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правъсодието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 27.02 – 03.02.2019 г., в гр. Рим, Италия.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г. г-жа Имова и г-н Найденов са определени за участие в проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решението си по т. 24.1 от протокол № 9/22.03.2018 г., като замени членове на работната група за изработване на Наредба по § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Промяната се налага предвид факта, че към настоящия момент двама от първоначално определените членове на работната група, са освободени от заеманите длъжности.  Новите членове на работната група са Младен Семов – и.ф. главен секретар на Върховния административен съд и Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ в АВСС.

В състава на работната група участват представляващия ВСС, главните секретари на върховните съдилища, Прокуратурата на Република България, представители на ИВСС, АВСС, Националното сдружение на съдебните служители и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във