Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т.15, определи Ванухи Бедрос Аракелян – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Варна, считано от 15.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Административния процесуален кодекс възобнови административните производства, във връзка с повишаването на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на Екатерина Тодорова Стоева – съдия в Софийския районен съд, на Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийския районен съд, и на Таня Петкова Кандилова – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия. Производствата са възобновени поради отпаднало основание за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Колегията не назначи на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ тримата съдии на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, поради отмяна на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Колегията взе предвид, че с окончателното решение на Върховния административен съд № 915/22.01.2019 г. по административно дело № 85/92/2017 г. е отменена разпоредбата на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, предвиждаща приложението на разпоредбата на чл. 196, ал . 6 от ЗСВ по отношение на всички конкурси, приключили по „досегашния ред“.

Решението е обнародвано в бр. 10/01.02.2019 г. на Държавен вестник.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт удостои посмъртно полк. Христо Николов Странджански с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването му е направено от полк. Димитър Фикиин – административен ръководител – председател на Военно-апелативния съд.

Той се мотивира с оставената от полк. Странджански трайна диря във военната и общата юриспроденция.

Във връзка с постигнатите много добри резултати в неговата съдебна дейност, проявения висок професионализъм и заслуги към отбраната на Република България, полк. Странджански е удостоен с награден знак „За вярна служба под знамената – първа степен“ по повод честването на 20-годишнината от създаването на Военно-апелативния съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че в процедурата по командироването на съдия от Софийския градски съд, в Апелативен съд – София, административният ръководител на Апелативен съд – София е спазил правилата и е изпълнил всички формални изисквания на закона.

Становището ѝ е във връзка със заявление от съдии в Апелативен съд – София, с отправени въпроси до Колегията и искане за проверка по заповед на председателя на съда за командироване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във