Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г.

През анализирания период относно забавата в досъдебна фаза на производството, не са констатирани нарушения на органите на съдебната власт, различни от установените в досегашната практика на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, както и не е установена причина за забавено производство, която не се повтаря от предходни периоди. Приетите от ВСС мерки в изпълнение на задълженията му по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ, по отношение на прокуратурите са приложими и към настоящия момент. Тяхната цел е отстраняване на причините за допуснатите според анализа нарушения на правото на разглеждане на делото в разумен срок и изпълнението им следва да продължи.

Прокурорската колегията не прие нови мерки, но напомни на административните ръководители на прокуратурите, съобразно правомощията им по чл. 140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл. 245, ал. 2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. При осъществяване на правомощията им по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ административните ръководители на съответните прокуратури да съобразят и изпълнението на задължението по чл. 22, ал. 2 от НПК за приключване на разследването в разумен срок. Мярката приета по точка 90.1.6 от протокол № 21/19.07.2018 г.

На административните ръководители на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно-окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура бе напомнено, че съобразно правомощията им по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ, трябва да уведомяват административните ръководители на апелативните прокуратури, за резултатите от осъществявания от тях контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването и предприетите мерки (административно-организационни и дисциплинарни), за ускоряване на производствата с продължителност извън рамките на разумните срокове – над 3 години. Обобщената информация по апелативни райони да се изпраща във ВСС веднъж годишно.

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС да  приеме информацията за периода 01.04.2018 г.-30.09.2018 г., както следва:

- данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ,

- отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ,

- Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разум срок по чл. 60м от ЗСВ.

Предлага се Пленумът на ВСС да напомни на административните ръководители на прокуратурите, че следва да прилагат мерките приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90.1.6 и протокол № 29/22.11.2018 г., т. 1.5 на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във