Параграф22 Daily

§22 Новини

Други решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет не даде разрешение за закупуване на  жилища от ведомствения жилищен фонд на Съвета. Общо 17 заявления са постъпили от магистрати и съдебни служители за закупуване на предоставените им ведомствени жилища, като част от кандидатите са напуснали съдебната система.

Отказите по заявленията за закупуване на жилища са поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на ВСС, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища  от ведомствения фонд.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на ВСС от участие в среща по проекта на ЕМСС „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ – 2018-2019 г., проведена в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния и доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, АГП, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX“, финансиран от ЕК по  програма „Justice“, проведена в периода 29-30 януари 2019 г. в гр. Виена, Австрия.

Докладите ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Вътрешни правила за разглеждане на кандидатури за участие в процедури на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти и командировани експерти в мисии на Европейския съюз във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана.

Правилата гарантират прозрачна и ясна процедура, основана на професионалните и делови качества на кандидатите. Те са структурирани в три раздела: Общи положения, Командировани национални експерти и Командировани експерти в мисии на ЕС във връзка с ОПСО.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията за 23 проекти – приключили, в изпълнение или предстоящи, касаещи дейността на съдебната система и финансирани по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по Оперативна програма „Добро управление“. По посочените проекти  бенефициенти са Министерство на правосъдието, ВСС, Национално бюро за правна помощ, Националния институт на правосъдието и Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“.

Информацията е предоставена от Управляващия орган на ОПДУ във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г., т. 14.

Пълната справка съдържа данни за 54 проекти със срок на изпълнение 2016 - 2020 г., като са посочени бенефициентите, партньорите, стойността на всеки един проект, срока на изпълнение и анотация на целите.

Проектите са насочени, към продължаване на реформите в съдебната система, въвеждане на електронно правосъдие и осъществяване на граждански контрол върху реформите в съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във