Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт преназначи Росен Димитров Костадинов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Силистра, считано от 28.03.2019 г., датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд – Ардино, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ардино, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Длъжността е овакантена след встъпване на досегашния председател на Районен съд – Ардино Сунай Осман, на длъжност административен ръководител на Районен съд – Момчилград.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Галина Петкова Магърдичиян – граждански съдия в Окръжен съд – Русе, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Наталия Денева Георгиева.

Чрез жребий бе определена Емилия Атанасова Кунчева - граждански съдия в Окръжен съд - Плевен, за резервен член на същата изпитна комисия на мястото на Кристина Райкова Филипова.

Решенията са взети във връзка с постъпили заявления за отвод от двама резервни членове на изпитната комисия.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий проф. д-р Веселина Неделчева Манева - хабилитиран преподавател по гражданско право, в Нов български университет, като резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища на мястото на проф. д-р Анелия Йорданова Мингова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация, възлага на председателстващия колегията да упълномощи 14 служители в Администрацията на ВСС с юридическо образование, с право да представляват съдийската колегия на ВСС в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във