Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати една щатна длъжност „следовател“ в окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново. С решението се разкрива една щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

Процедурата за преназначаване на един следовател по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч, е открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 10/27.03.2019 г., въз основа на постъпило предложение от окръжния прокурор на Ловеч. Постъпило е едно заявление от следовател в Окръжен следствен отдел на Велико Търново, за което Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС счита, че следва да бъде уважено.

Съгласно изискванията на действащите Правила за преместване по посочения ред и в изпълнение на решението на Колегията, всички следователи в Окръжния следствен отдел във Велико Търново са уведомени за откритата процедура и възможността да участват в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във