Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Хасково отмени отделни текстове и остави без разглеждане други текстове от наредби на общините Ивайловград, Димитровград и Симеоновград

<!-- TITLE - END -->1.С Решение №725/10.11.2017г., постановено по адм.д. №761 по описа на съда за 2017 година, състав на Административен съд – Хасково отмени разпоредбите на чл.25, ал.2, т.8 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градско обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на Община Ивайловград, поради това че Общинският съвет е регламентирал същата в противоречие с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност, който урежда общите правила за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Съгласно този закон при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

2. С Решение №726/14.11.2017г., постановено по адм.д. №805 по описа на съда за 2017 година, състав на Административен съд – Хасково отмени по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбата на чл.23, ал.1 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетическия вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград, поради неяснота на разпоредбата и противоречието й с чл.28 от ЗНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

3. С Определение от 01.11.2017г., постановено по адм.д. №898 по описа на съда за 2017 година, състав на Административен съд – Хасково остави без разглеждане жалбата на Паско Запрянов, против чл.24, т.2 и т.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, поради оттегляне на оспорения акт от Общински съвет – Димитровград, и прекрати производството по делото.

4. С Решение №724/13.11.2017г., постановено по адм.д. №662 по описа на съда за 2017 година, състав на Административен съд – Хасково отмени разпоредбата на чл.61, ал.2, т.4 от Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград в частта й „повече от два часа“, поради противоречие с нормата на чл. 171, т.5, б.“г“ от ЗДвП, като отхвърли оспорването на Паско Запрянов в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във