Параграф22 Daily

§22 Новини

АС-Ловеч прекрати дело срещу текст от наредба на Община Ловеч

С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 21.11.2017 г., тричленен състав на Административен съд – Ловеч е прекратил производството по адм. дело № 332/2017 г. по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част – основание по чл. 159, т. 3 от АПК.

По делото са представени доказателства, че със свое Решение № 569/25.10.2017 г. Общински съвет – Ловеч е изменил чл. 48, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч в оспорената от Окръжна прокуратура – Ловеч част „...режийни разноски в размер на 2 % върху: 1. пазарната цена на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява; 2. по-висока пазарна цена на имота, предмет на замяна; 3. на реалния дял с по-висока пазарна цена при делба; 4. балансовата стойност в случаите на безвъзмездни сделки“. С приетото изменение е постигнато целеното от Окръжна прокуратура – Ловеч привеждане на местния нормативен акт в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във