Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестации на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, прие оценка на Камен Василев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, за участието му в дейността на Съдийската колегия, съответно на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.

Колегията предлага на посочените основания Пленумът на ВСС да приеме оценка за участието му в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС.

Предлага се също Пленумът на ВСС да приеме на основание чл. 28, ал. 2 и ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка на дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, крайна оценка за периода, в който Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 20.09.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт, проведе предварително атестиране на трима съдии в Районен съд – Варна, като Неделина Евгениева Маринова – Парашкевова, Йоана Николаева Вангелова и Пламен Петев Тенев получиха „много добра“ оценка. Предварително атестиране е проведено също на Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Богдан Русев Русев – съдия в Софийския районен съд, Невена Пламенова Великова – съдия в Районен съд – Сливница, Радина Василева Хаджикирева – съдия в Районен съд – Свиленград, Магдалена Георгиева Татарева – съдия в Районен съд – Панагюрище, Николай Диянов Голчев – съдия в Районен съд – Пловдив, Поля Петрова Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив, Мария Ангелова Ненова – съдия в Районен съд – Пазарджик, Георги Росенов Гетов – съдия в Районен съд – Пловдив. На основание чл. 197, ал. 6 от Закона за съдебната власт, Колегията прие за всеки от тях комплексна оценка от атестирането„много добра“.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Албена Георгиева Александрова–Миронова – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Лом, и на Златина Пламенова Личева–Денева – съдия в Районен съд – Горна Оряховица. На основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ за всяка от тях е приета „много добра“ комплексна оценка.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Васил Анастасов Анастасов – съдия в Окръжен съд – Ловеч и на Доротея Петкова Янкова – съдия в Районен съд – Елхово. Колегията прие на основание чл. 206 от ЗСВ за всяка от тях комплексна оценка от атестирането му „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Николай Свиленов Стоянов – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. На същото основание Галя Иванова Митева – съдия в Районен съд – Добрич, Антон Николаев Урумов – съдия в Софийския градски съд, Величка Велева Маринкова – съдия в Софийския градски съд, Николай Стоименов Николов – съдия в Софийския градски съд, Петър Иванов Гунчев – съдия в Софийския градски съд, Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител – председател на Районен съд – Несебър, Даниела Петрова Попова - съдия в Софийския районен съд и Стефка Тодорова Михайлова-Маринова – съдия в Окръжен съд – Сливен, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Решенията за повишаване в ранг са взети, считано от датата на вземането им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във