Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 11 съдии от различни органи на съдебната власт

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийския градски съд, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ Колегията проведе извънредно атестиране на Сунай Юсеин Осман – председател на Районен съд – Ардино, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурите за извънредно атестиране на Николай Найденов Младенов – съдия в Софийски градски съд, на Александра Фьодоровна Коева – съдия в районен съд – Карнобат, и на Васил Любомиров Панайотов – съдия в Районен съд – Хасково.

Процедурите по извънредно атестиране на посочените магистрати са открити с решения на КАК, предвид участието им в различни конкурси за повишаване или преместване в длъжност “съдия“. Впоследствие Николай Младенов е заявил отказ от участие в конкурс за повишаване и заемане длъжност „съдия“ във ВКС, а Александра Коева и Васил Панайотов са направили откази от участие в конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища. С тези откази според КАК отпада основанието за тяхното атестирането. КАК посочва, че не е възможно трансформирането на извънредното атестиране, което би обхванало период от 3 години, в процедура по периодично атестиране, която се извършва за изминал период от 5 години.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, като на основание чл. 197, ал. 6 прие комплексна оценка „много добра“.

С решения на Колегията, на основание чл. 234 от ЗСВ, са повишени на място в по-горен ранг 8 магистрати: Милена Атанасова Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, Диляна Василева Славова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, Александър Венков Точевски – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, Таня Аспарухова Георгиева–Точевска – съдия в Районен съд – Пловдив, Петър Петков Монев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Добрич, Андрей Живков Дечев – съдия в Районен съд – Видин, Георги Николов Грънчев – съдия в Районен съд – Бургас и Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд – Хасково. Всички те са повишени, считано от датата на вземане на решението.

Колегията остави без уважение предложение на Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд - Варна, за повишаването му на място в по-горен ранг, тъй като няма действаща атестация към настоящия период, защото статистическият период, за който е атестиран последно, е до 2012 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във