Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 8 съдии и частично уважиха възражение на магистрат срещу изготвената му комплексна оценка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Михаела Светлозар Боева – съдия в Районен съд – Пловдив, на Валери Владимиров Събев – съдия в Районен съд – Несебър, и на Пламена Николова Събева – съдия в Районен съд – Бургас, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията прекрати откритата с решение на КАК-СК по протокол № 11/16.04.2018 г., т. Р.1.1, процедура за периодично атестиране на Минчо Танев Танев – съдия в Районен съд – Царево. Той е заявил отказ от участие в конкурсна процедура, поради което е отпаднало основанието за атестирането му.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград, и на Светлана Бойкова Методиева – съдия в Районен съд – Пловдив, които получават комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Петя Иванова Петрова-Дакова – съдия в Окръжен съд – Бургас, на Даниела Петрова Костова – съдия в Специализирания наказателен съд, и на Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова – председател на Районен съд – Ямбол, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията уважи частично направеното възражение от Нина Русева Моллова-Белчева – съдия в Районен съд – Несебър, срещу изготвената ѝ комплексна оценка. На основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ бе проведено извънредно атестиране на съдия Моллова-Белчева, като се прие комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във