Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха четирима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе предварително атестиране на Димитър Куртев Демирев – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“. Колегията остави без уважение възражението на младши съдия Демирев срещу изготвената му комплексна оценка. Той не се яви пред Съдийската колегия, за да бъде изслушан във връзка с направеното от него възражение.

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Катерина Делчева Енчева – съдия в Софийския градски съд и на Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд – Кюстендил, като на основание чл. 206 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“.

Предварително атестиране бе проведено на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ на Андон Вълков Вълков – младши съдия в Окръжен съд – Варна, като бе приета комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във