Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха шестима прокурори и повиши в ранг петима прокурори

Прокурорската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Людмила Валериева Чобанска, Веселина Стоянова Караджова, Явор Герчев Начев – прокурори в Софийска районна прокуратура, Петър Любомиров Мандичев - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

С решение от днес, Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Александър Руменов Лозанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, който придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Деян Славов Динев – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“

Считано от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Лилия Михайлова Русева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Каролина Димитрова Калева-Параскевова – прокурор в Районна прокуратура – Велики Преслав, Иван Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Враца, Атанас Христов Палхутев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград, Галин Кирилов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение искане от седем прокурори и следователи за произнасяне на Прокурорската колегия по молби за назначаването им по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ вр. с отменения § 6 от Наредба № 1 на Пленума на ВСС за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители.

Прокурорската колегия изпрати молбата, подписана от  Владимир Колев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, Венета Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Даниела Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Мария Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Златко Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Ангелов – следовател в НСлС и Антон Мицов – следовател ВОП, на Комисията по атестирането и конкурсите за даване на становище по направените искания.

Според магистратите правата им да заемат съответните длъжности са възникнали от действието на правната норма на § 6 от наредба № 1 и отмяната му не ги погасява или отменя. Изложени са аргументи, че решението по адм. дело № 8592/2017 г. на ВАС, с което се отменя § 6 от Наредба № 1, не премахва породените от отменения нормативен акт права и правни последици, тъй като няма обратна сила, а действа само занапред. В молбата е посочено, че възникналите правоотношения от отменения акт би следвало да се уредят съобразно чл. 195, ал. 2 от АПК. Посочени са аргументи, че това разбиране е в съответствие с Тълкувателно решение № 2/27.06.2016 г. по т.д. № 2/2015 г. на ВАС и Тълкувателно решение № 2/19.11.2014 г. по т.   № 2/2014 г. на ВКС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 27 февруари 2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Раднево. Единствен кандидат в процедурата е Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура – Раднево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във