Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела с обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС през ноември

За Трети  ноември 2015 г. е насрочено  наказателно дело № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Цветинка Пашкунова  

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело (к.н.д.) № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД) по касационни жалби от гражданския ищец „Топлофикация София” ЕАД, от подсъдимия Валентин Димитров и от неговия защитник срещу въззивно решение № 47 от 16.02.2015 г. по въззивно наказателно дело от общ характер (в.н.о.х.д.) № 1294/2012 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е изменена присъда на Софийския градски съд (СГС) № 402 от 14.12.2010 г. по н.о.х.д. № 1876/2008 г.

С присъдата Валентин Димитров е осъден по две от повдигнатите му обвинения по чл. 219, ал. 4 от НК (безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай), за които му е наложено общо наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, лишен е от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие за срок от 3 години и е осъден да заплати в полза на гражданския ищец обезщетение за причинени имуществени вреди. Предявените граждански искове са уважени частично, а в частта до пълния размер, в който са предявени, са отхвърлени като неоснователни.

С въззивното ршение присъдата е изменена, като деянията по чл. 219, ал. 4 от НК, за които Димитров е осъден от първоинстанционния съд, са преквалифицирани в едно продължавано престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК. С решението е намален размерът на уважения граждански иск. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбата на гражданския ищец се иска изменение на решението в гражданско-осъдителната част, като бъде увеличен размерът на присъдените обезщетения за имуществени вреди до пълния размер на предявената претенция.

С жалбите на подсъдимия и неговия защитник се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС, като се излагат съображения за допуснати нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила.

За 10 ноември 2015 г., е насрочено наказателно дело № 1186/2015 г. (делото срещу бившия съдия Славчо Петков), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Антоанета Данова.

Във ВКС е образувано к.н.д. № 1186/2015 г. по жалби на подсъдимия Славчо Петков и неговия защитник срещу въззивно решение № 24 от 15.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 07/2015 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда № 12 от 30.05.2012 г. по н.о.х.д. № С-876/2011 г. на Софийския градски съд, като е прецизирана правната квалификация на деянието в престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 2 и т. 4, вр. чл. 301, ал. 1 от НК – подкуп в големи размери, извършен от съдия.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, глоба в размер на 7 000 лв., лишаване от право да заема магистратска длъжност в органите на съдебната система за срок от 8 години и лишаване от право да упражнява юридическа професия за срок от 8 години.

Въззивното производство е второ по ред, след като с решение № 430 от 06.02.2015 г. ВКС върна делото за ново разглеждане с указания по правилното приложение на закона.

В касационните жалби се иска подсъдимият да бъде оправдан, делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд или наказанието да бъде намалено и да бъде приложен институтът на условното осъждане.

За 12 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1345/2015 г. (делото срещу бившия прокурор Илиан Георгиев), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Даниела Атанасова

Върховният касационен съд образува касационно наказателно дело № 1345/2015 г. по жалба на подсъдимия Илиан Илианов Георгиев, прокурор във Военно-окръжната прокуратура – София (временно отстранен от ВСС), и по протест на Военно-апелативната прокуратура срещу въззивно решение № 21/28.08.2015 г. на Военно-апелативния съд, с което частично е изменена присъда № 3/21.04.2015 г., постановена по н.о.х.д. № 106/2014 г. на Пловдивския военен съд.

С присъдата подсъдимият Илиан Илианов Георгиев е признат за невиновен в престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК (като длъжностно лице – прокурор, да е съставил официален документ – протокол, в който удостоверил невярно обстоятелство с цел да бъде използван този документ като доказателство за посоченото обстоятелство).

С въззивното решение е изменено основанието за оправдаване на подсъдимия, като съдът приема, че деянието формално съставлява престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, но поради явно незначителната му обществена опасност не е престъпно.

С жалбата си подсъдимият атакува решението на Военно-апелативния съд относно мотивите, с които е оправдан и моли основанието за това да бъде изменено, като бъде приложен чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК (деянието не съставлява престъпление).

С протеста са наведени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК (нарушен е законът и е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила). Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Военно-апелативния съд.

За 16 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1393/2015 г. (делото срещу Наско Анастасов – бивш областен управител на Разград), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Пламен Томов

Във ВКС е образувано наказателно дело № 1393/2015 г. срещу бившия областен управител на Разград Наско Борисов Анастасов и подсъдимите Бейти Мехмед Хаджийонуз и Марио Николов Йорданов по протест на прокурор при Апелативната прокуратура – Варна, и жалба на подсъдимия Анастасов и неговия защитник срещу въззивна присъда № 5 от 21.05.2015 г. по в.н.о.х.д. № 96/2015 г. на Апелативния съд – гр. Варна.

С въззивната нова присъда е отменена присъда № 3 от 03.02.2015 г. по н.о.х.д. № 305/2010 г. на Окръжния съд – Търговище, в частта, с която подсъдимият Анастасов е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 282, ал. 2 от НК (престъпление по служба); чл. 219, ал. 3 от НК (умишлена безстопанственост) и чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление), като е признат за невинен и присъдата е изменена в частта, в която подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 254а, ал. 2 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства), като въззивният съд е намалил наложеното наказание „лишаване от свобода” от 1 година и 6 месеца на 1 година, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години.

С въззивната присъда на АС – гр. Варна, подсъдимите Бейти Хаджийонуз и Марио Йорданов са признати за невиновни в извършването на престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление), за което са били осъдени от ОС – гр. Търговище, на по 10 месеца лишаване от свобода.

С жалбата пред ВКС се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия Анастасов поради несъставомерност на извършеното деяние или изменение на присъдата, като се намали наказанието поради явна несправедливост. С протеста се иска отмяна на присъдата на АС – гр. Варна, спрямо тримата подсъдими и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения.

За 17 ноември 2015 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1372/2015 г. делото срещу Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” – гр. Велико Търново), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Лада Паунова

Във ВКС е образувано к.н.д. № 1372/2015 г. по жалба на подсъдимия Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, срещу въззивно решение № 149 от 31.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 389/2014 г. на Варненския апелативен съд, с което е изменена присъда № 58 от 11.06.2014 г. по н.о.х.д. № 457/2012 г. на Окръжния съд – Велико Търново.

С присъдата Тодоров е признат за виновен за извършено в периода 24.08.2010 г. – 19.01.2011 г., в гр. В. Търново, продължавано престъпление по чл. 145а, ал. 2, пр. 2 от НК, вр. чл. 32 от ЗСРС – използване на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства, по четири досъдебни производства по описа на ОСлС и ОД на МВР – В. Търново. Наложено му е наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и наказание „глоба” в размер на 2 000 лв. С въззивното решение е изменена първоинстанционната присъда: наказанието лишаване от свобода е увеличено от 1 на 3 години, а изпитателният срок – на 5 години, считано от влизане на присъдата в сила. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

В жалбата, подадена от защитника на подсъдимия Тодоров, се твърди, че при постановяване на въззивното решение са допуснати нарушения на материалния закон, както и съществени процесуални нарушения, в резултат на което наложеното на подсъдимия наказание е явно несправедливо. Отправят се алтернативни искания – за оправдаване на подсъдимия за извършване на престъпление по чл. 145а, ал. 2 от НК или за изменяване на въззивния съдебен акт и намаляване на наложеното на Тодоров наказание.

За 18 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1194/2015 г. (делото срещу Иван Китов – бивш банкер), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Бисер Троянов.

Във е образувано наказателно дело № 1194/2015 г. по искане на задочно осъдения Иван Велинов Китов за възобновяване на к.н.д. № 898/2014 г. на ВКС, по което с решение № 308 от 03.12.2014 г. е оставено в сила решение № 30 от 13.02.2014 г. по в.н.о.х.д. № 1279/2011 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда на СГС от 09.12.2010 г. по н.о.х.д. № 226/2005 г.

С първоинстанционната присъда Иван Велинов Китов – бивш банкер, притежавал контролния пакет акции на фалиралите „Бизнесбанк” – гр. Петрич, и „Кристалбанк” – гр. Мадан, е осъден за престъпление по чл. 203, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай) за това, че в периода от 08.08.1994 г. – 09.09.1994 г. в гр. София, при продължавано престъпление, като длъжностно лице – председател на съвета на директорите на ТБ „Бизнесбанка” АД – гр. Петрич, е присвоил 93 242 083,30 неденоминирани лева, собственост на банката, поверени му да ги управлява. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от 13 години, лишаване от право да заема всякакви държавни и обществени длъжности, свързани с управление и отчитане на парични средства за срок от 15 години, както и конфискация на ½ от имуществото.

С въззивното решение САС е изменил първоинстанционната присъда, като е намалил лишаването от свобода от 13 на 6 години, лишаването от право да заема държавни и обществени длъжности от 15 на 6 години, отменил е наказанието конфискация на ½ от имуществото и е потвърдил присъдата в останалата й част.

Задочно осъденият Иван Китов прави искане за възобновяване на производството по к.н.д. № 898/2014 г. на ВКС, на производството в.н.о.х.д. № 1279/2011 г. на САС и на производството по н.о.х.д. № 226/2005 г. на СГС.

За 19 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1455/2015 г. (подсъдими са Емил Славчев Азов и Михаил Ангелов Миков за убийството на бременно момиче по особено жесток начин), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Севдалин Мавров

Във ВКС е образувано касационно наказателно от общ характер дело № 1455/2015 г. по жалби на Емил Славчев Азов и Михаил Ангелов Миков срещу произнесеното от Софийския апелативен съд потвърдително решение № 267 от 29.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 1134/2014 г. на първоинстанционната присъда от 26.09.2014 г. по н.о.х.д. № 3004/2014 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите са признати за виновни, в съучастие като съизвършители помежду си, за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 6, пр. 2 и 3, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК (предумишлено убийство на бременна жена, извършено по особено мъчителен за нея начин, с особена жестокост). Съдът наложил и на двамата наказание „доживотен затвор”, като на основание чл. 58, ал. 2 от НК го е заменил с наказания „лишаване от свобода” за срок от 30 години за Емил Азов и за срок от 20 години за Михаил Миков.

Двамата подсъдими са осъдени да заплатят обезщетение в размер от по 150 000 лева за причинени от престъплението неимуществени вреди на гражданските ищци.

В жалбите на подсъдимите се изтъкват доводи за отмяна на решението, след което да се приложи разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК или чл. 54 от НК и да се намалят наложените им наказания лишаване от свобода, както и намаляване на размера на обезщетенията за претърпени неимуществени вреди, присъдени на гражданските ищци и частни обвинители.

За 20 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1278/2015 г. (делото е за организирана престъпна група, образувана от Йордан Тонов с прякор „Данчо Пръча”, създадена с цел разпространение на наркотични вещества), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова

Състав на ВКС ще разгледа к.н.д. № 1278/2015 г., образувано по жалби на подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев срещу въззивно решение № 102/25.03.2015 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена присъда № 25/28.12.2011 г., постановена по н.о.х.д. № 443/2009 г. по описа на Врачанския окръжен съд.

С присъдата подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов са признати за виновни по чл. 323, ал. 3 от НК (Йордан Тонов – образувал, Калин Петков, Милен Цонков, Никола Николов – участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества), за което на Йордан Тонов е наложено наказание от 10 години „лишаване от свобода”, на Калин Петков Петков 6 години и 6 месеца „лишаване от свобода” и на Милен Цонков Цонков 5 г. и 6 месеца „лишаване от свобода”. Подсъдимите Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев са признати за виновни по чл. 159в от НК и по чл. 155, ал. 5 от НК (в съучастие като съизвършители набрали и приели ненавършили 18 г. лица с цел да бъдат използвани за развратни действия – проституция и склонявали към проституция и свождали към блудствени действия и съвкупление навършили 18 г. лица, като деянията са извършени с користна цел), за които, както и за престъплението по чл. 323, ал. 3 от НК по отношение на подсъдимия Николов, на всеки един от двамата е определено едно общо наказание „лишаване от свобода” в размер на 13 години и глоба в размер на 100 000 лв.

С въззивното решение присъдата е изменена в частта относно размера на наложените наказания, като те са намалени, както следва: на подсъдимия Йордан Тонов Тонов от 10 години на 8 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Калин Петков Петков от 6 години и 6 месеца на 5 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Милен Цонков Цонков от 5 години и 6 месеца на 4 години „лишаване от свобода” и на подсъдимия Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев от 13 години на 11 години и 6 месеца „лишаване от свобода”.

С жалбите си подсъдимите излагат всички касационни основания и правят искане да бъдат оправдани, алтернативно делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В жалбите на подсъдимите Кръстев, Петков, Цонков и Тонов, като трета алтернатива се отправя искане за намаляване на размера на наложените наказания, тъй като са явно несправедливи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във