Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела с обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС през ноември

За Трети  ноември 2015 г. е насрочено  наказателно дело № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Цветинка Пашкунова  

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело (к.н.д.) № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД) по касационни жалби от гражданския ищец „Топлофикация София” ЕАД, от подсъдимия Валентин Димитров и от неговия защитник срещу въззивно решение № 47 от 16.02.2015 г. по въззивно наказателно дело от общ характер (в.н.о.х.д.) № 1294/2012 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е изменена присъда на Софийския градски съд (СГС) № 402 от 14.12.2010 г. по н.о.х.д. № 1876/2008 г.

С присъдата Валентин Димитров е осъден по две от повдигнатите му обвинения по чл. 219, ал. 4 от НК (безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай), за които му е наложено общо наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, лишен е от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие за срок от 3 години и е осъден да заплати в полза на гражданския ищец обезщетение за причинени имуществени вреди. Предявените граждански искове са уважени частично, а в частта до пълния размер, в който са предявени, са отхвърлени като неоснователни.

С въззивното ршение присъдата е изменена, като деянията по чл. 219, ал. 4 от НК, за които Димитров е осъден от първоинстанционния съд, са преквалифицирани в едно продължавано престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК. С решението е намален размерът на уважения граждански иск. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбата на гражданския ищец се иска изменение на решението в гражданско-осъдителната част, като бъде увеличен размерът на присъдените обезщетения за имуществени вреди до пълния размер на предявената претенция.

С жалбите на подсъдимия и неговия защитник се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС, като се излагат съображения за допуснати нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила.

За 10 ноември 2015 г., е насрочено наказателно дело № 1186/2015 г. (делото срещу бившия съдия Славчо Петков), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Антоанета Данова.

Във ВКС е образувано к.н.д. № 1186/2015 г. по жалби на подсъдимия Славчо Петков и неговия защитник срещу въззивно решение № 24 от 15.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 07/2015 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда № 12 от 30.05.2012 г. по н.о.х.д. № С-876/2011 г. на Софийския градски съд, като е прецизирана правната квалификация на деянието в престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 2 и т. 4, вр. чл. 301, ал. 1 от НК – подкуп в големи размери, извършен от съдия.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, глоба в размер на 7 000 лв., лишаване от право да заема магистратска длъжност в органите на съдебната система за срок от 8 години и лишаване от право да упражнява юридическа професия за срок от 8 години.

Въззивното производство е второ по ред, след като с решение № 430 от 06.02.2015 г. ВКС върна делото за ново разглеждане с указания по правилното приложение на закона.

В касационните жалби се иска подсъдимият да бъде оправдан, делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд или наказанието да бъде намалено и да бъде приложен институтът на условното осъждане.

За 12 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1345/2015 г. (делото срещу бившия прокурор Илиан Георгиев), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Даниела Атанасова

Върховният касационен съд образува касационно наказателно дело № 1345/2015 г. по жалба на подсъдимия Илиан Илианов Георгиев, прокурор във Военно-окръжната прокуратура – София (временно отстранен от ВСС), и по протест на Военно-апелативната прокуратура срещу въззивно решение № 21/28.08.2015 г. на Военно-апелативния съд, с което частично е изменена присъда № 3/21.04.2015 г., постановена по н.о.х.д. № 106/2014 г. на Пловдивския военен съд.

С присъдата подсъдимият Илиан Илианов Георгиев е признат за невиновен в престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК (като длъжностно лице – прокурор, да е съставил официален документ – протокол, в който удостоверил невярно обстоятелство с цел да бъде използван този документ като доказателство за посоченото обстоятелство).

С въззивното решение е изменено основанието за оправдаване на подсъдимия, като съдът приема, че деянието формално съставлява престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, но поради явно незначителната му обществена опасност не е престъпно.

С жалбата си подсъдимият атакува решението на Военно-апелативния съд относно мотивите, с които е оправдан и моли основанието за това да бъде изменено, като бъде приложен чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК (деянието не съставлява престъпление).

С протеста са наведени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК (нарушен е законът и е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила). Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Военно-апелативния съд.

За 16 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1393/2015 г. (делото срещу Наско Анастасов – бивш областен управител на Разград), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Пламен Томов

Във ВКС е образувано наказателно дело № 1393/2015 г. срещу бившия областен управител на Разград Наско Борисов Анастасов и подсъдимите Бейти Мехмед Хаджийонуз и Марио Николов Йорданов по протест на прокурор при Апелативната прокуратура – Варна, и жалба на подсъдимия Анастасов и неговия защитник срещу въззивна присъда № 5 от 21.05.2015 г. по в.н.о.х.д. № 96/2015 г. на Апелативния съд – гр. Варна.

С въззивната нова присъда е отменена присъда № 3 от 03.02.2015 г. по н.о.х.д. № 305/2010 г. на Окръжния съд – Търговище, в частта, с която подсъдимият Анастасов е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 282, ал. 2 от НК (престъпление по служба); чл. 219, ал. 3 от НК (умишлена безстопанственост) и чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление), като е признат за невинен и присъдата е изменена в частта, в която подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 254а, ал. 2 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства), като въззивният съд е намалил наложеното наказание „лишаване от свобода” от 1 година и 6 месеца на 1 година, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години.

С въззивната присъда на АС – гр. Варна, подсъдимите Бейти Хаджийонуз и Марио Йорданов са признати за невиновни в извършването на престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление), за което са били осъдени от ОС – гр. Търговище, на по 10 месеца лишаване от свобода.

С жалбата пред ВКС се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия Анастасов поради несъставомерност на извършеното деяние или изменение на присъдата, като се намали наказанието поради явна несправедливост. С протеста се иска отмяна на присъдата на АС – гр. Варна, спрямо тримата подсъдими и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения.

За 17 ноември 2015 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1372/2015 г. делото срещу Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” – гр. Велико Търново), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Лада Паунова

Във ВКС е образувано к.н.д. № 1372/2015 г. по жалба на подсъдимия Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, срещу въззивно решение № 149 от 31.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 389/2014 г. на Варненския апелативен съд, с което е изменена присъда № 58 от 11.06.2014 г. по н.о.х.д. № 457/2012 г. на Окръжния съд – Велико Търново.

С присъдата Тодоров е признат за виновен за извършено в периода 24.08.2010 г. – 19.01.2011 г., в гр. В. Търново, продължавано престъпление по чл. 145а, ал. 2, пр. 2 от НК, вр. чл. 32 от ЗСРС – използване на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства, по четири досъдебни производства по описа на ОСлС и ОД на МВР – В. Търново. Наложено му е наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и наказание „глоба” в размер на 2 000 лв. С въззивното решение е изменена първоинстанционната присъда: наказанието лишаване от свобода е увеличено от 1 на 3 години, а изпитателният срок – на 5 години, считано от влизане на присъдата в сила. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

В жалбата, подадена от защитника на подсъдимия Тодоров, се твърди, че при постановяване на въззивното решение са допуснати нарушения на материалния закон, както и съществени процесуални нарушения, в резултат на което наложеното на подсъдимия наказание е явно несправедливо. Отправят се алтернативни искания – за оправдаване на подсъдимия за извършване на престъпление по чл. 145а, ал. 2 от НК или за изменяване на въззивния съдебен акт и намаляване на наложеното на Тодоров наказание.

За 18 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1194/2015 г. (делото срещу Иван Китов – бивш банкер), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Бисер Троянов.

Във е образувано наказателно дело № 1194/2015 г. по искане на задочно осъдения Иван Велинов Китов за възобновяване на к.н.д. № 898/2014 г. на ВКС, по което с решение № 308 от 03.12.2014 г. е оставено в сила решение № 30 от 13.02.2014 г. по в.н.о.х.д. № 1279/2011 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда на СГС от 09.12.2010 г. по н.о.х.д. № 226/2005 г.

С първоинстанционната присъда Иван Велинов Китов – бивш банкер, притежавал контролния пакет акции на фалиралите „Бизнесбанк” – гр. Петрич, и „Кристалбанк” – гр. Мадан, е осъден за престъпление по чл. 203, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай) за това, че в периода от 08.08.1994 г. – 09.09.1994 г. в гр. София, при продължавано престъпление, като длъжностно лице – председател на съвета на директорите на ТБ „Бизнесбанка” АД – гр. Петрич, е присвоил 93 242 083,30 неденоминирани лева, собственост на банката, поверени му да ги управлява. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от 13 години, лишаване от право да заема всякакви държавни и обществени длъжности, свързани с управление и отчитане на парични средства за срок от 15 години, както и конфискация на ½ от имуществото.

С въззивното решение САС е изменил първоинстанционната присъда, като е намалил лишаването от свобода от 13 на 6 години, лишаването от право да заема държавни и обществени длъжности от 15 на 6 години, отменил е наказанието конфискация на ½ от имуществото и е потвърдил присъдата в останалата й част.

Задочно осъденият Иван Китов прави искане за възобновяване на производството по к.н.д. № 898/2014 г. на ВКС, на производството в.н.о.х.д. № 1279/2011 г. на САС и на производството по н.о.х.д. № 226/2005 г. на СГС.

За 19 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1455/2015 г. (подсъдими са Емил Славчев Азов и Михаил Ангелов Миков за убийството на бременно момиче по особено жесток начин), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Севдалин Мавров

Във ВКС е образувано касационно наказателно от общ характер дело № 1455/2015 г. по жалби на Емил Славчев Азов и Михаил Ангелов Миков срещу произнесеното от Софийския апелативен съд потвърдително решение № 267 от 29.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 1134/2014 г. на първоинстанционната присъда от 26.09.2014 г. по н.о.х.д. № 3004/2014 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите са признати за виновни, в съучастие като съизвършители помежду си, за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 6, пр. 2 и 3, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК (предумишлено убийство на бременна жена, извършено по особено мъчителен за нея начин, с особена жестокост). Съдът наложил и на двамата наказание „доживотен затвор”, като на основание чл. 58, ал. 2 от НК го е заменил с наказания „лишаване от свобода” за срок от 30 години за Емил Азов и за срок от 20 години за Михаил Миков.

Двамата подсъдими са осъдени да заплатят обезщетение в размер от по 150 000 лева за причинени от престъплението неимуществени вреди на гражданските ищци.

В жалбите на подсъдимите се изтъкват доводи за отмяна на решението, след което да се приложи разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК или чл. 54 от НК и да се намалят наложените им наказания лишаване от свобода, както и намаляване на размера на обезщетенията за претърпени неимуществени вреди, присъдени на гражданските ищци и частни обвинители.

За 20 ноември 2015 г. е насрочено наказателно дело № 1278/2015 г. (делото е за организирана престъпна група, образувана от Йордан Тонов с прякор „Данчо Пръча”, създадена с цел разпространение на наркотични вещества), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова

Състав на ВКС ще разгледа к.н.д. № 1278/2015 г., образувано по жалби на подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев срещу въззивно решение № 102/25.03.2015 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена присъда № 25/28.12.2011 г., постановена по н.о.х.д. № 443/2009 г. по описа на Врачанския окръжен съд.

С присъдата подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов са признати за виновни по чл. 323, ал. 3 от НК (Йордан Тонов – образувал, Калин Петков, Милен Цонков, Никола Николов – участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества), за което на Йордан Тонов е наложено наказание от 10 години „лишаване от свобода”, на Калин Петков Петков 6 години и 6 месеца „лишаване от свобода” и на Милен Цонков Цонков 5 г. и 6 месеца „лишаване от свобода”. Подсъдимите Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев са признати за виновни по чл. 159в от НК и по чл. 155, ал. 5 от НК (в съучастие като съизвършители набрали и приели ненавършили 18 г. лица с цел да бъдат използвани за развратни действия – проституция и склонявали към проституция и свождали към блудствени действия и съвкупление навършили 18 г. лица, като деянията са извършени с користна цел), за които, както и за престъплението по чл. 323, ал. 3 от НК по отношение на подсъдимия Николов, на всеки един от двамата е определено едно общо наказание „лишаване от свобода” в размер на 13 години и глоба в размер на 100 000 лв.

С въззивното решение присъдата е изменена в частта относно размера на наложените наказания, като те са намалени, както следва: на подсъдимия Йордан Тонов Тонов от 10 години на 8 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Калин Петков Петков от 6 години и 6 месеца на 5 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Милен Цонков Цонков от 5 години и 6 месеца на 4 години „лишаване от свобода” и на подсъдимия Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев от 13 години на 11 години и 6 месеца „лишаване от свобода”.

С жалбите си подсъдимите излагат всички касационни основания и правят искане да бъдат оправдани, алтернативно делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В жалбите на подсъдимите Кръстев, Петков, Цонков и Тонов, като трета алтернатива се отправя искане за намаляване на размера на наложените наказания, тъй като са явно несправедливи.

 

Четете още

Параграф22 Daily

Осъдителна присъда срещу частен съдебен изпълнител

Окръжният съд във Варна групира наказанието по днешната присъда с наказанието, което му e било наложено през 2009 год., също за длъжностно престъпление. Още »
Банкеръ Daily

Куче си, куче – и то мършаво!

Малоумната ти "самолетна” декларация в евроатлантическа посока е само върхът на наивитета. Целият ти екзактен наратив е израз на помиярщина, а помиярите не бива да... Още »
Банкеръ Daily

Държавата на убийствената истина

Шефът на митниците Ваньо Танов си отиде при съмнителни обстоятелства подобно на Мишо Бирата. Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във