Параграф22 Daily

§22 Новини

Десет административни дела са насрочени за разглеждане в АС - Видин по протест на Окръжна прокуратура против разпоредби от общински наредби

По протест на Окръжна прокуратура Видин са образувани осем административни дела, в които се оспорват разпоредби от Наредбите за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на териториите на Община Видин, Община Брегово, Община Чупрене и Община Димово.

Окръжна Прокуратура предлага да се отменят атакуваните разпоредби, в частта относно „режийни разноски в размер на 2%“, приета с Решение № 198 по Протокол № 12/29.11.2008 г. на Общински съвет – Видин и с Решение № 78 по Протокол № 12/21.120. 2008 г. на Общински съвет - Брегово. Според Прокуратурата, с така гласуваните разпоредби се дава право на двете общини да събират различни такси при разпореждане с имоти на различна стойност, при извършване на идентични по вид и обем действия. Самите разпоредби, съответно чл. 54 от видинската общинска наредба и чл. 44, ал. 3 от Наредбата на община Брегово са в противоречие с нормативни актове с по-висока степен на юридическа сила - Закона за общинската собственост и Закон за местните данъци и такси.

В същите Наредби се оспорват и разпоредбите на чл. 104, ал. 3, чл. 114, ал. 3, чл. 123, ал. 3 на Община Видин и чл. 86, т. 2 на Община Брегово, както и разпоредби от Наредбите за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Чупрене и община Димово, които са в пряко противоречие с регламентите в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/.

Образуваните административни дела по Протест на Окръжна прокуратура – Видин са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания в Административен съд – Видин през месец януари 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във