Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕК отхвърлила позицията на България, че банките у нас съдят длъжниците си в съответствие с правото на ЕС

ЕК официално е отхвърлила позицията на правителството на България, в която се казва, че чл. 417 от ГПК, по който банките у нас съдят своите длъжници, съответства с правото на ЕС, сочи Румяна Василева за предаването ''12+3''.

В момента се обмисляли следващите стъпки, които да се предприемат към страната ни. Това обяви адвокат Десислава Филипова, председател на Центъра за европейска интеграция на България и за защита на правата на човека: "Две са основните схеми, които банките използват в нарушение на правото на Съюза, за да поставят на колене кредитополучателя. Единият капан – едностранното повишаване на лихвата по договора, не на пазарни принципи. Втора, много често използвана схема, е остойностяването на кредитите в швейцарски франкове".

Какво гласи този член от ГПК:

Заповед за изпълнение въз основа на документ

Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. акт за начет;

9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във