Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на определи размер на парична награда от 1000 лв. за поощряване на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ на магистрати, постигнали високи резултати при изпълнение на служебните им задължения.

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията поощри Теодор Стефанов Милев за работата му като съдия в Окръжен съд – Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота“, като на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ гласува и парична награда от 1000 лв.

Предложение за това е направено от Теодорина Димитрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на органите на съдебната власт, че текстът на чл. 247 от Закона за съдебната власт е специален по отношение на съдебните помощници и разпоредбата на чл. 348 от ЗСВ не следва да се съблюдава при определяне на трудовото им възнаграждение.

С решението се съобразява специалната роля на съдебния помощник в съдилищата.

То е прието по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ определяне на заплатите на съдебен/прокурорски помощник.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума на ВСС да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Колегията предлага на Пленума да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 21.02.2019 г.

В Становище на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК се посочва, че в Окръжен съд – Смолян има налична свободна длъжност „съдия“, а неговата натовареност е под средната за страната. За първото полугодие на 2018 г. средната натовареност на съда е била под средната за страната, а именно – 7,62 броя дела за разглеждане месечно на един съдия, при средна – 9,92.  При съкращаване на една щатна длъжност „съдия“, натовареността ще се промени на 8,25 броя дела за разглеждане месечно от един съдия и тя остава ниска спрямо средната за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във