Параграф22 Daily

§22 Новини

ИВСС: Забавени дела април-юли 2018 г.

Наказателно производство за общостопанско престъпление и престъпление по служба, приключило 21 години, 1 месец и 23 дни след образуването му, е най-продължителното производство, установено от Инспектората към ВСС при проверка на 125 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 април – 30 юни 2018 г.

72 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни – 35 са по наказателни дела, 37 са по граждански, търговски и административни дела.

Наказателното производство за общостопанско престъпление в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 219, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 във вр. с чл. 26 от Наказателния кодекс) и за особено тежък случай на престъпление по служба (чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК)  е започнало през ноември 1996 г. и е приключило през януари 2018 г. - с окончателно решение Върховният касационен съд е оставил в сила решението на Софийския апелативен съд, което потвърждава изцяло постановената от Софийския градски съд присъда. С нея деветимата подсъдими са били признати за невиновни по повдигнатите им обвинения и са били оправдани. Трима от тях са подали заявления по глава Трета „а” от ЗСВ за обезщетяване нарушаването на правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Досъдебната фаза на производството е продължила 6 години и 2 месеца. Наблюдаващите прокурори 7 пъти са връщали делото за допълнително разследване след получено от разследващите органи заключително мнение за предаване на обвиняемите на съд. Освен това 2 пъти делото е връщано от съда на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Тези връщания, както и сроковете от по няколко месеца, които са били необходими на разследващите, за да изпълнят дадените от прокуратурата указания, са имали за последица значително забавяне на производството.

Основните забавяния в наказателното производство обаче са допуснати в съдебната му фаза, продължила общо 14 години, 6 месеца и 22 дни.

Разглеждането на делото от първоинстанционния съд – Софийски градски съд, е продължило 9 години, 11 месеца и 25 дни. По делото са насрочени 44 съдебни заседания, първото от които 3 месеца и 4 дни след образуването му, без да има писмено разрешение от председателя на съда съгласно чл. 247 б, ал. 2 НПК (отм.). 10 от съдебните заседания са насрочвани в продължителни периоди от време, 4-5 месеца. Ход на делото е даден в 17 съдебни заседания.

Делото е отлагано многократно по различни причини - неявяване на подсъдими, неявяване на свидетели, отсъствие на един от съдебните заседатели поради обективна причина - заболяване. Съдът е предприемал адекватни и своевременни дисциплиниращи мерки спрямо неявилите се без уважителни причини лица, за да избегне нови отлагания по делото - налагал е глоби, постановявал е принудително довеждане, обявявал е за общодържавно издирване подсъдим и свидетел, налагал е по-тежки мерки за неотклонение спрямо подсъдимите - „парична гаранция” и „задържане под стража”.

Забавяния са установени и при разглеждане на наказателното производство от въззивния съд – Софийски апелативен съд. Постановеното по делото решение е отменено от Върховния касационен съд и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, последица от което е забавянето на производството с 9 месеца. Освен това е установено забавяне с 6 месеца при администриране на подадения срещу решението на въззивния съд касационен протест – подаден е през юни 2014 г., а делото е изпратено на Върховния касационен съд през ноември 2014 г.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 66 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 171 500 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във