Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха единодушно Даниел Цветков за председател на Районен съд – Видин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Даниел Иванова Цветков за административен ръководител – председател на Районен съд – Видин. Другият кандидат Тодор Георгиев Попиванов – съдия в Районен съд – Видин, не получи подкрепа.

Даниел Цветков има над 19 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като съдебен кандидат през 1998 г., а от 10.10.1999 г. до 01.04.2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Видин, след което встъпва в длъжност районен съдия в Районен съд - Видин.

Той е мотивиран да участва в конкурсната процедура от придобития професионален и административен опит в съдебната система, задълбоченото познаване на организацията на дейността в съда, и изграденото доверие в съдебния колектив. Кандидатът ще работи за изпълнение на стратегическите цели на съда: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и квалификация на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие; непрекъснато подобряване на материално-техническата обезпеченост и развитие на информационните технологии в съда, както и борба с корупцията и противодействие на конфликт на интереси. Той ще положи усилия за мотивиране на съдиите и съдебните служители за повишаване на тяхната квалификация и като завиши текущия контрол върху работата на администрацията на всички нива, както и чрез провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали проблеми.

Въпроси към кандидата поставиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд,  Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Боян Новански, Красимир Шекерджиев – членове на Съдийската колегия, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които поискаха мнението му относно необходимите мерки за решаване на проблем с отводи на съдии по дела, за срочното и качествено разглежданите на делата, във връзка с предлаганите от съда електронни услуги и работата с електронни дела, практиката при разглеждане на административно-наказателни дела, доколко разпределението на магистратите по съдебни състави съответства на натоварването на съда, дават ли Правилата за оценка на натовареността на съдиите обективна информация, как конкретно се определя натовареността на съдиите, във връзка със събираемостта на вземанията и осъществените в на съда ремонтни дейности, мнението му за прекрояване на съдебната карта и закриване на съдилища.

Подкрепа за кандидата заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия, които обърнаха внимание на доброто познаване на съдия Цветков на работата на съда, представената от него концепция с ясна визия как да ръководи съда и да реши посочените проблеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във